[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đô thị hóa Quận 12 (thành phố Hồ Chí Minh) hiện trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Đô thị hóa Quận 12 (thành phố Hồ Chí Minh) hiện trạng và giải pháp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HÓA
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Khái niệm đô thị
1.1.2. Khái niệm đô thị hóa
1.2. Những biểu hiện cơ bản của đô thị hóa
1.2.1. Tỉ lệ dân số thành thị cao và tăng nhanh
1.2.2. Dân cư tập trung vào các Thành phố lớn và cực lớn
1.2.3. Lãnh thổ đô thị mở rộng
1.2.4. Phổ biến lối sống đô thị vào nông thôn
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đô thị hóa
1.3.1. Vị trí địa lí
1.3.2. Điều kiện tự nhiên
1.3.3. Kinh tế - xã hội
1.4. Các chỉ tiêu xác định mức độ đô thị hóa
1.4.1. Tỉ lệ dân thành thị
1.4.2. Cơ sở hạ tầng đô thị
1.4.3. Mật độ dân số đô thị cao
1.4.4. Mục đích sử dụng đất
1.4.5. Phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.5. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đối với kinh tế - xã hội
1.5.1. Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa
1.5.2. Ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa
1.6. Cơ sở thực tiễn đô thị hóa
1.6.1. Đô thị hóa ở Việt Nam
1.6.2. Đô thị hóa ở vùng Đông Nam Bộ
1.6.3. Đô thị hóa ở TP. Hồ Chí Minh
Chương 2. HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA QUẬN 12 – TP HCM
2.1. Khái quát về quận 12 Tp. Hồ Chí Minh
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới đô thị hóa quận 12
2.2.1. Vị trí địa lí
2.2.2. Các nhân tố tự nhiên
2.2.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội
2.3. Hiện trạng đô thị hóa quận 12 Tp. Hồ Chí Minh
2.3.1. Khái quát quá trình đô thị hóa quận 12 giai đoạn 2000 – 2012
2.3.2. Gia tăng dân số
2.3.3. Dân cư tập trung đông
2.3.4. Tăng tỉ lệ dân số và dân nhập cư
2.3.5. Chuyển dịch cơ cấu lao động
2.3.6. Thay đổi mục đích sử dụng đất Quận 12
2.3.7. Phát triển kinh tế mạnh mẽ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
2.4. Tác động tích cực của quá trình đô thị hóa đối với kinh tế - xã hội quận 12
2.4.1. Tác động tích cực đối với kinh tế
2.4.2. Tác động tích cực đối với xã hội
2.4.3. Tác động tích cực đối với môi trường
2.5. Tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa đối với kinh tế - xã hội quận 12
2.5.1. Tác động tiêu cực đối với kinh tế
2.5.2. Tác động tiêu cực đối với xã hội
2.5.3. Tác động tiêu cực đối với môi trường
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, ĐÔ THỊ HÓA Ở QUẬN 12 ĐẾN NĂM 2025
3.1. Cơ sở định hướng quan điểm, mục tiêu phát triển
3.1.1. Quan điểm phát triển đô thị, đô thị hóa quận 12 đến năm 2025
3.1.2. Mục tiêu phát triển đô thị, đô thị hóa quận 12 đến năm 2025
3.2. Định hướng phát triển đô thị, đô thị hóa Quận 12
3.2.1. Định hướng quy hoạch phát triển đô thị Quận 12
3.2.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Quận 12 nhằm thúc đẩy quá trình ĐTH
3.2.3. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông
3.2.4. Định hướng phát triển và cải tạo môi trường, cảnh quan đô thị
3.3. Giải pháp phát triển đô thị, ĐTH Quận 12
3.3.1. Giải pháp phát triển kinh tế Quận 12
3.3.2. Giải pháp quy hoạch phát triển đô thị Quận 12
3.3.3. Giải pháp phát triển xã hội Quận 12
3.3.4. Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông
3.3.5. Giải pháp phát triển và cải tạo môi trường, cảnh quan đô thị
3.3.6. Giải pháp phát triển đô thị bền vững
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan