[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống báo điểm tự động qua Email trong trường trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống báo điểm tự động qua Email trong trường trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO ĐIỂM TỰ ĐỘNG QUA EMAIL, DỰ ĐOÁN VỀ KHÓ KHĂN CỦA GIÁO VIÊN-HỌC SINH-PHỤ HUYNH
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Tổng quan về hệ thống báo điểm tự động qua Email
1.2. Lợi ích mà “Hệ thống báo điểm tự động qua Email” mang lại
1.3. Những dự đoán về khó khăn và nhu cầu của nhà trường, phụ huynh và học sinh đối với “Hệ thống báo điểm tự động qua Email”
PHẦN II: TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA GIÁO VIÊN-HỌC SINH-PHỤ HUYNH ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN LUẬN VĂN
Chương 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ
2.1. Mục đích khảo sát
2.2. Phương pháp khảo sát
2.3. Kết quả số liệu, biểu đồ
2.3.1. Kết quả khảo sát giáo viên
2.3.2. Kết quả khảo sát học sinh
2.3.3. Kết quả khảo sát phụ huynh học sinh
2.4. Phương pháp phân tích kết quả
2.5. Đánh giá đề tài theo kết quả khảo sát
Chương 3: CƠ SỞ KHOA HỌC
3.1. Tổng quan về Visual Basic.NET
3.1.1. Môi trường phát triển Visual Studio
3.1.2. Biến, hằng, các phát biểu cấu trúc trong VB.NET
3.1.3. Regular Expression
3.1.4. Phân phối và đóng gói ứng dụng VB.NET
3.2. Các đối tượng của Outlook
3.2.1. Thư viện NetOffice
3.2.2. Các đối tượng của Outlook
3.3. SQL - chuẩn ngôn ngữ ANSI để truy cập cơ sở dữ liệu
3.3.1. SQL là gì?
3.3.2. Bảng cơ sở dữ liệu
3.3.3 SQL là ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML - Data Manipulation Language)
3.4. Kiến trúc COM Addin
3.5. Vài vấn đề về HTML hỗ trợ việc trình bày văn bản
PHẦN III: XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Chương 4: TRÌNH BÀY CÁC TÍNH NĂNG, GIẢI THUẬT VÀ LẬP TRÌNH CÔNG CỤ
4.1 Tư tưởng chính
4.1.1. Mục đích
4.1.2. Các tính năng của công cụ
4.1.3. Lưu đồ hệ thống chi tiết
4.2 Thuyết minh chi tiết các tính năng của công cụ
4.2.1 .Tính năng kết nối cơ sở dữ liệu
4.2.2. Tính năng lọc và xử lý mail spam
4.2.3. Tính năng cập nhật cơ sở dữ liệu
4.2.4. Tính năng trích xuất cơ sở dữ liệu
4.2.5. Tính năng gửi email tự động
4.3. Chạy thử nghiệm và đo tốc độ xử lý mail
Chương 5: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
5.1. Cài đặt công cụ
5.2. Cách sử dụng công cụ
5.3. Gỡ bỏ công cụ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan