[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát bề dày vật liệu bằng phương pháp tán xạ ngược gamma sử dụng chương trình MCNP

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát bề dày vật liệu bằng phương pháp tán xạ ngược gamma sử dụng chương trình MCNP
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 - PHƯƠNG PHÁP TÁN XẠ NGƯỢC GAMMA KHẢO SÁT BỀ DÀY VẬT LIỆU
1.1. Tương tác giữa bức xạ gamma với vật chất [1, 7, 9]
1.1.1. Hiệu ứng quang điện
1.1.2. Hiệu ứng tạo cặp
1.1.3. Tán xạ Compton
1.2. Ứng dụng tán xạ ngược gamma đo bề dày vật liệu
1.2.1. Sự suy giảm cường độ bức xạ gamma khi đi qua vật chất [1]
1.2.2. Phương pháp tán xạ ngược gamma xác định bề dày vật liệu
CHƯƠNG 2 - TỔNG QUAN VỀ MÔ PHỎNG VÀ CẤU TRÚC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP
2.1. Giới thiệu phương pháp Monte Carlo
2.1.1. Phương pháp Monte Carlo [2, 8]
2.1.2. Đặc trưng của phương pháp Monte Carlo [2]
2.1.2.1. Định lý giới hạn trung tâm
2.1.2.2. Luật số lớn
2.1.2.3. Số ngẫu nhiên
2.1.3. Các thông số đánh giá độ tin cậy của phương pháp Monte Carlo
2.1.3.1. Độ lệch chuẩn Sx và sai số tương đối R
2.1.3.2. Tiêu chuẩn FOM
2.2. Chương trình MCNP [10, 11]
2.2.1. Sơ lược về MCNP
2.2.2. Khai báo chương trình MCNP [11]
2.2.2.1. Cấu trúc một tệp đầu vào của chương trình MCNP
2.2.2.2. Hình học trong MCNP
2.2.2.3. Khai báo ô mạng (Cell Card)
2.2.2.4. Khai báo mặt mạng (Surface Card)
2.2.2.5. Khai báo dữ liệu (Data Card)
2.2.3. Đánh giá Tally F8
CHƯƠNG 3 – MÔ PHỎNG HỆ ĐO TÁN XẠ NGƯỢC GAMMA SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP
3.1. Cấu hình hệ đo và mô phỏng hệ đo bằng chương trình MCNP
3.1.1. Cấu hình hệ đo
3.1.1.1. Nguồn Cs-137 [14]
3.1.1.2. Vật liệu cần đo bề dày
3.1.1.3. Đầu dò NaI [13]
3.1.2. Mô hình hóa hệ đo bằng chương trình MCNP
3.1.2.1. Khai báo
3.1.2.2. Xử lý kết quả thu được [4]
3.2. Kết quả và thảo luận
3.2.1. Năng lượng tán xạ Compton
3.2.2. Nhận xét về mối liên hệ giữa bề dày và cường độ tán xạ
3.2.2.1. Kết quả thu được từ mô phỏng đối với vật liệu giấy đặt nghiêng góc 30o và 45o so với trục đầu dò
3.2.2.2. Kết quả thu được từ mô phỏng đối với vật liệu nhôm đặt nghiêng góc 30o và 45o so với trục đầu dò
3.2.2.3. Kết quả thu được từ mô phỏng đối với vật liệu thép đặt nghiêng góc 30o và 45o so với trục đầu dò
3.2.2.4. Kết quả thu được từ mô phỏng đối với vật liệu đồng đặt nghiêng góc 30o và 45o so với trục đầu dò
KẾT LUẬN
HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan