[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ tương tự tia vũ trụ lên hợp chất hữu cơ mô phỏng môi trường liên sao

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ tương tự tia vũ trụ lên hợp chất hữu cơ mô phỏng môi trường liên sao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VẬT CHẤT TRONG MÔI TRƯỜNG LIÊN SAO (ISM) VÀ SỰ TƯƠNG TÁC CỦA CHÚNG VỚI MÔI TRƯỜNG
1.1 Tổng quan về ISM và vật chất trong ISM
1.1.1 Môi trường liên sao (ISM)
1.1.2 Vật chất trong môi trường liên sao
1.2 Các loại bức xạ trong môi trường liên sao
1.2.1 Ảnh hưởng của các bức xạ trong ISM đến vật chất trong nó
1.2.2 Cơ chế phát xạ hồng ngoại của vật chất hữu cơ
Chương 2. CÁC MẪU VẬT CHẤT HỮU CƠ DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ QUÁ TRÌNH CHIẾU XẠ MẪU
2.1 QUÁ TRÌNH TẠO MẪU
2.2 Quá trình chiếu xạ mẫu và thu phổ hồng ngoại
2.3 Các thông số chiếu xạ
Chương 3. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIA BỨC XẠ VŨ TRỤ LÊN CÁC VẬT CHẤT MÔ PHỎNG MÔI TRƯỜNG LIÊN SAO - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Quá trình xử lý số liệu
3.2 Tiết diện phá hủy và mẫu tái tổ hợp
3.3 Hàm lượng hydro và sự tiến hóa của vật chất hữu cơ được chiếu xạ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan