[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Bio BL và Bioplant Flora đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cây cải ngọt (Brassica integrifolia)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Bio BL và Bioplant Flora đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cây cải ngọt (Brassica integrifolia)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Chế phẩm sinh học
1.1.1. Lịch sử nghiên cứu
1.1.2. Đặc điểm của chế phẩm sinh học
1.1.3. Đặc điểm của chế phẩm vi sinh
1.1.4. Các phương pháp sử dụng chế phẩm vi sinh trong trồng trọt và bảo vệ thực vật
1.1.5. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng của các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp
1.2. Chế phẩm Bio BL và Bioplant Flora
1.2.1. Chế phẩm Bio BL
1.2.2. Chế phẩm Bioplant Flora
1.3. Giới thiệu về cây cải ngọt (Brassica integrifolia Willd.).
1.3.1. Vị trí phân loại
1.3.2. Đặc điểm sinh học của cây cải ngọt
1.3.3. Vai trò của cải ngọt trong thực phẩm
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của cây cải ngọt
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Hóa chất
2.1.3. Thiết bị và dụng cụ
2.1.4. Các môi trường nghiên cứu sử dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp phân lập vi khuẩn
2.2.2. Phương pháp quan sát hình thái vi khuẩn
2.2.3. Phương pháp xác định số lượng tế bào vi khuẩn.
2.2.4. Bố trí thí nghiệm.
2.2.5. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất, chất lượng của cải ngọt
2.2.6. Phương pháp xác định hàm lượng vitamin C và nitrat có trong sản phẩm
2.2.7. Phương pháp phân tích hàm lượng dinh dưỡng trong chế phẩm
2.2.9. Phương pháp phân tích và xử lí số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
3.1. Khảo sát thành phần vi sinh vật có trong chế phẩm Bio BL
3.2. Khảo sát hàm lượng chất dinh dưỡng có trong chế phẩm Bio BL và chế phẩm Bioplant Flora
3.3. Ảnh hưởng của chế phẩm Bio BL và Bioplant Flora đến sinh trưởng của cải ngọt.
3.3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm Bio-BL và Bioplant Flora đến số lá cây cải ngọt.
3.3.2. Ảnh hưởng của chế phẩm Bio-BL và Bioplant Flora đến diện tích lá cây cải ngọt
3.3.3. Ảnh hưởng của chế phẩm Bio-BL và Bioplant Flora đến chiều cao cây cải ngọt
3.4. Ảnh hưởng của chế phẩm Bio-BL và Bioplant Flora đến năng suất của cây cải ngọt
3.5. Ảnh hưởng của chế phẩm Bio-BL và Bioplant Flora đến chất lượng của cây cải ngọt
3.5.1. Ảnh hưởng của chế phẩm Bio-BL và Bioplant Flora đến hàm lượng Vitamin C của cây cải ngọt
3.5.2. Ảnh hưởng của chế phẩm Bio-BL và Bioplant Flora đến hàm lượng Nitrat của cây cải ngọt
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan