[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp 2

[/kythuat]
[tomtat]
Kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp 2
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ HỌC TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH LỚP 2
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm công cụ có liên quan đến đề tài
1.2.1. Khái niệm kĩ năng
1.2.2. Các mức độ và giai đoạn hình thành kĩ năng
1.2.3. Khái niệm kĩ năng hoạt động nhóm
1.3. Kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp 2
1.3.1. Đặc điểm lứa tuổi học sinh lớp 2
1.3.2. Hệ thống kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp 2
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp 2
1.4.1. Các yếu tố chủ quan
1.4.2. Các yếu tố khách quan
1.5. Tiêu chí và thang đánh giá kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp 2
1.5.1. Tiêu chí đánh giá kĩ năng hoạt động nhóm của học sinh
1.5.2. Thang đánh giá kĩ năng hoạt động nhóm của học sinh
Chương 2. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ HỌC TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH LỚP 2 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
2.1. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.1.1. Mục đích khảo sát
2.1.2. Đối tượng khảo sát
2.1.3. Tiêu chí và thang đánh giá
2.1.4. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng
2.2.1. Thực trạng kĩ năng hoạt động nhóm của học sinh lớp 2 trong giờ học Tiếng Việt
2.2.2. Quan điểm của giáo viên về kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng việt của học sinh lớp 2
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng hoạt động nhóm của học sinh
Chương 3. BIỆN PHÁP VÀ THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY KĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2
3.1. Đề xuất biện pháp
3.1.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
3.1.2. Nguyên tắc xây dựng biện pháp
3.1.3. Yêu cầu chung khi tổ chức giờ học có hoạt động nhóm
3.1.4. Xây dựng các biện pháp
3.2. Khảo sát tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất
3.2.1. Tổ chức khảo sát
3.2.2. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp
3.3. Thực nghiệm các biện pháp nhằm thúc đẩy kĩ năng hoạt động nhóm của học sinh
3.3.1. Mục đích thực nghiệm
3.3.2. Khách thể thực nghiệm
3.3.3. Giả thuyết thực nghiệm
3.3.4. Tổ chức thực nghiệm
3.3.5. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan