[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Long An

[/kythuat]
[tomtat]
Kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Long An
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG SỐ LIỆU
DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Trên Thế giới
1.1.2. Tại Việt Nam
1.2. Các khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
1.2.1. Kỹ năng
1.2.2. Vấn đề
1.2.3. Kỹ năng giải quyết vấn đề
1.2.4. Hoạt động học tập của sinh viên
1.3. Lý luận về kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất
1.3.1. Một vài đặc điểm tâm lý của sinh viên
1.3.2. Hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất
1.3.3. Những vấn đề thường gặp trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất
1.3.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất
1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng GQVĐ trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2. THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN
2.1. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Mục đích nghiên cứu
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
2.1.3. Tiêu chí và thang đánh giá kỹ năng GQVĐ trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Sư phạm Long An.
2.1.4. Khách thể và địa bàn khảo sát
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Sư phạm Long An...55
2.2.1. Những vấn đề của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Sư phạm Long An trong hoạt động học tập.
2.2.2. Thực trạng kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Sư phạm Long An.
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Sư phạm Long An.
2.3.1. Các yếu tố từ phía bản thân sinh viên
2.3.2. Các yếu tố từ phía giáo viên, cán bộ các phòng ban
2.3.3. Các yếu tố từ phía nhà trường
2.4. Một số biện pháp nhằm cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Sư phạm Long An.
2.4.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
2.4.2. Các biện pháp nhằm cải thiện kỹ năng GQVĐ trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất
2.4.3. Đánh giá tính cần thiết và khả thi của một số biện pháp cụ thể
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan