[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát độ nhiễm khuẩn và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli trong thực phẩm tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát độ nhiễm khuẩn và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli trong thực phẩm tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH – SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Thực trạng vấn đề ngộ độc thực phẩm trên thế giới và trong nước
1.1.1. Khái niệm về ngộ độc thực phẩm
1.1.2. Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm
1.1.3. Triệu chứng của ngộ độc thực phẩm
1.1.4. Thực trạng về vấn đề ngộ độc thực phẩm trên thế giới và ở Việt Nam
1.2. Những vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm thường gặp
1.3. Đặc điểm sinh học và bệnh học của E. coli
1.3.1. Đặc tính và phân loại
1.3.2. Đặc tính gây bệnh
1.3.3. Các phương pháp phát hiện E. coli trong thực phẩm và nước uống
1.3.4. Mức độ kháng kháng sinh
1.3.4.1. Trên thế giới
1.3.4.2. Tại Việt Nam
1.4. Sự đề kháng kháng sinh
1.4.1. Kháng sinh
1.4.1.1. Khái niệm
1.4.1.2. Phân loại
1.4.1.3. Cơ chế tác động của kháng sinh
1.4.2. Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn
1.4.2.1. Hình thức đề kháng kháng sinh
1.4.2.3. Cơ chế lan truyền gene đề kháng kháng sinh
1.4.3. Một số biện pháp hạn chế nguy cơ kháng kháng sinh
1.5. Tổng quan về gene mã hóa β-lactamase
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Phân loại
1.5.3. Đặc tính của enzyme beta-lactamase ở vi khuẩn Gram âm
1.5.4. Phương pháp phát hiện beta-lactamase
1.6. Tổng quan về gene kháng kháng sinh nhóm Tetracycline
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng
2.2.2. Cỡ mẫu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Vật liệu
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3.2.1. Phương pháp lấy mẫu
2.3.2.2. Phương pháp phát hiện và định lượng E. coli trong thực phẩm
2.3.2.3. Phương pháp phát hiện và định lượng E. coli trong nước
2.3.2.4. Định danh E. coli
2.3.2.5. Giữ chủng
2.3.2.6. Làm kháng sinh đồ theo phương pháp Kirby – Bauer
2.2.5. Sàng lọc các chủng E. coli sinh men β- lactamse bằng đĩa Nitrocefin
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Tỷ lệ nhiễm khuẩn E. coli trong thực phẩm
3.2. Khảo sát mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli
3.3. Tỷ lệ vi khuẩn E. coli có khả năng tạo men beta-lactamase
3.4. Một số gene kháng kháng sinh được phát hiện ở vi khuẩn E. coli
3.4.1. Gene blaTEM–186
3.4.2. Gene blaSHV–12
3.4.3. Gene tetA
3.4.4. Gene tetB
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan