[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số phép biến đổi trong Toán ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Một số phép biến đổi trong Toán ứng dụng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 0 MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
0.1 Hàm chỉnh hình tuần hoàn
0.2 Định lý khai triển Laurent
0.3 Hàm điều hòa - Bài toán Dirichlet trên đĩa
0.4 Sử dụng thặng dư tính tích phân
0.5 Phép biến đổi Mobius
CHƯƠNG 1 PHÉP BIẾN ĐỔI FOURIER
1.1. Chuỗi Fourier (Phép biến đổi Fourier hữu hạn)
1.2. Phép biến đổi Fourier
CHƯƠNG 2 PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
2.1 Phép biến đổi Laplace
2.2 Đạo hàm của hàm gốc
2.3 Phép biến đổi Laplace ngược
CHƯƠNG 3 PHÉP Z - BIẾN ĐỔI
CHƯƠNG 4 TÍCH PHÂN CAUCHY VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI HILBERT
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan