[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số tính chất của vành giao hoán Artin

[/kythuat]
[tomtat]
Một số tính chất của vành giao hoán Artin
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.1. Vành và iđêan
1.2. Môđun
1.3. Sự phân tích nguyên sơ
Chương 2: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA VÀNH ARTIN
2.1. Điều kiện dây chuyền
2.2. Sự phân tích nguyên sơ trong vành Noether
2.3. Một số tính chất của vành Artin
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan