[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác quang nano Ti2O.Fe2O3 bằng phương pháp đồng kết tủa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác quang nano Ti2O.Fe2O3 bằng phương pháp đồng kết tủa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. CÁC QUÁ TRÌNH QUANG HÓA XÚC TÁC BÁN DẪN [1, 8]
1.1.1. Giới thiệu quá trình quang hóa xúc tác bán dẫn
1.1.2. Quá trình quang hóa xúc tác bán dẫn
1.1.3. Các đặc tính quan trọng liên quan đến hoạt tính xúc tác
1.2. TỔNG QUAN VỀ TiO2 [8, 3, 4]
1.2.1. Các dạng tồn tại
1.2.2. Tính chất vật lý [8]
1.2.3. Tính chất hóa học [8]
1.2.4. Các phương pháp chế tạo TiO2 trong công nghiệp [3, 4]
1.3. TỔNG QUAN VỀ SẮT [7]
1.3.1. Các dạng tồn tại
1.3.2. Trạng thái thiên nhiên
1.3.3. Tính chất vật lý
1.3.4. Tính chất hóa học
1.4. BIẾN TÍNH XÚC TÁC TiO2 [6]
1.5. ĐIỀU CHẾ XÚC TÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA [2]
1.6. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HÓA LÝ CỦA CHẤT XÚC TÁC VÀ PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
1.6.1. Nghiên cứu đặc trưng hóa lý của chất xúc tác
1.6.2. Phương pháp phân tích sản phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM
2.1. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Dụng cụ thí nghiệm và thiết bị
2.2. THỰC NGHIỆM
2.2.1. Sơ đồ thực nghiệm điều chế TiO2.Fe2O3
2.2.2. Các thí nghiệm điều chế xúc tác
2.3. THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG XÚC TÁC QUANG HÓA CỦA MẪU
2.4. NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH HÓA LÝ CỦA XÚC TÁC
2.5. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA SẢN PHẨM
2.5.1. Xác định hàm lượng titan
2.5.2. Xác định hàm lượng sắt [5, 9]
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA TiO2 THÀNH DẠNG DỄ TAN
3.1.1. Ảnh hưởng của tỉ lệ TiO2:NaOH đến quá trình phân hủy TiO2
3.1.2. Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình phân hủy TiO2
3.1.3. Ảnh hưởng của hàm lượng axit đến quá trình hòa tan
3.2. ĐIỀU CHẾ HỆ XÚC TÁC Ti-Fe BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan