[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Y0.8La0.2FeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Y0.8La0.2FeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HẠT NANO, VẬT LIỆU PEROVSKITE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CHÚNG
1.1. HẠT NANO VÀ VẬT LIỆU NANO
1.2. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ BỘT NANO OXIT
1.3. PHƯƠNG PHÁP SOL- GEL ĐIỀU CHẾ BỘT NANO OXIT
1.4. CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU PEROVSKITE ABO3
1.4.1. Cấu trúc tinh thể ABO3 thuần
1.4.2. Cấu trúc tinh thể ABO3 biến tính
1.5. VẬT LIỆU TRÊN CƠ SỞ YFeO3 VÀ LĨNH VỰC ỨNG DỤNG
1.6. TỔNG QUAN TÍNH CHẤT CỦA OXIT, HYDROXIT SẮT, YTTRIUM VÀ LANTHANUM
1.6.1. Oxit và hydroxit sắt
1.6.2. Oxit và hydroxit yttrium
1.6.3. Oxit và hydroxit lanthanum
CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X (XRD)
2.2. PHƯƠNG PHÁP KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT (SEM)
2.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG NHIỆT (TG)
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM – KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
3.1. TỔNG HỢP BỘT NANO Y0.8La0.2FeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA
3.1.1. Hóa chất và dụng cụ
3.1.2. Phương pháp thực nghiệm
3.2. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA BỘT NANO Y0.8La0.2FeO3 TỔNG HỢP THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan