[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhóm Lie các ma trận

[/kythuat]
[tomtat]
Nhóm Lie các ma trận
MỤC LỤC
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Kiến thức về đại số.
2. Kiến thức về giải tích.
3. Kiến thức về đa tạp trơn (khả vi).
Chương 2: NHÓM MA TRẬN THỰC VÀ PHỨC
1. Những nhóm của các ma trận.
2. Mn(k) là một không gian mêtric.
3. Nhóm ma trận.
4. Các nhóm ma trận quan trọng.
5. Nhóm ma trận phức là nhóm ma trận thực.
6. Đồng cấu liên tục của nhóm ma trận.
7. Tác động của nhóm liên tục.
8. Hàm lũy thừa và logarit của ma trận.
Chương 3: ĐẠI SỐ LIE CỦA NHÓM MA TRẬN
1. Phương trình vi phân trong ma trận.
2. Đường cong, không gian tiếp xúc và đại số Lie.
3. Một vài đại số Lie của nhóm ma trận.
Chương 4: NHÓM LIE CÁC MA TRẬN
1. Không gian tiếp xúc và đạo hàm.
2. Nhóm Lie.
3. Một vài ví dụ về nhóm Lie.
4. Một số công thức quan trọng trong nhóm ma trận.
5. Các nhóm ma trận là những nhóm Lie.
6. Không phải tất cả các nhóm Lie đều là những nhóm ma trận.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan