[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Năng lực đọc hiểu của học sinh so với yêu cầu của người đọc độc lập

[/kythuat]
[tomtat]
Năng lực đọc hiểu của học sinh so với yêu cầu của người đọc độc lập
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Năng lực đọc hiểu
1.1.1. Năng lực đọc hiểu và các yếu tố tạo nên năng lực đọc hiểu
1.1.2. Hai cách tiếp cận năng lực đọc hiểu: tâm lý học nhận thức và văn hóa – xã hội
1.1.3. Quan điểm dạy đọc và Chuẩn đọc ở lớp Năm trong chương trình Tiếng Việt hiện hành
1.2. Người đọc độc lập
1.2.1. Người đọc độc lập và các yêu cầu của người đọc độc lập
1.2.2. Các yêu cầu của người đọc độc lập - mục tiêu của quá trình giáo dục ngôn ngữ bậc học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa
1.3. Mối quan hệ giữa năng lực đọc hiểu và các yêu cầu của người đọc độc lập
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận
2.1.2. Phương pháp khảo sát điều tra
2.1.3. Phương pháp phân tích thống kê số liệu thu được qua các cuộc điều tra
2.2. Mẫu nghiên cứu
2.2.1. Tiêu chí chọn mẫu
2.2.2. Cỡ mẫu
2.2.3. Phương pháp chọn mẫu
2.3. Công cụ khảo sát
2.3.1. Nội dung và mục đích
2.3.2. Căn cứ xây dựng công cụ khảo sát
2.3.3. Mô tả công cụ khảo sát
2.4. Thời gian và tiến trình khảo sát
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả nghiên cứu
3.1.1. Năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 5 theo chuẩn đọc của chương trình Tiếng Việt lớp 5
3.1.2. Năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 5 theo yêu cầu của người đọc độc lập
3.2. Bàn luận kết quả nghiên cứu
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan