[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số tính chất của môđun coatomic

[/kythuat]
[tomtat]
Một số tính chất của môđun coatomic
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Môđun, môđun con, môđun thương
1.2. Đồng cấu môđun
1.3. Tích trực tiếp, tổng trực tiếp
1.4. Môđun cốt yếu và môđun đối cốt yếu
1.5. Môđun nội xạ
1.6. Chiều Krull và định lí cơ bản của lí thuyết chiều
Chương 2. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA MÔĐUN COATOMIC
2.1. Một số khái niệm và tính chất của môđun coatomic
2.2. Một số tính chất môđun coatomic trên vành địa phương
2.3. Môđun con đối cốt yếu coatomic
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan