[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số tính chất của giới hạn ngược

[/kythuat]
[tomtat]
Một số tính chất của giới hạn ngược
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Tổng trực tiếp và tích trực tiếp của họ mô đun.
1.2. Dãy khớp.
1.3. Mô đun nội xạ và mô đun xạ ảnh.
1.4. Nhóm Abel.
1.5. Hàm tử.
1.6. Hệ xạ ảnh.
Chương 2. TÍNH CHẤT CỦA GIỚI HẠN NGƯỢC
2.1. Hàm tử.
2.2. Một số kết quả trên tập các chỉ số đếm được.
2.3. Thứ nguyên đối đồng điều của một tập hợp bậc xk.
2.4. Các dãy phổ cho lim(n).
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan