[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bình đẳng giới ở thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Bình đẳng giới ở thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
1.1. Cơ sở lí luận về giới và bình đẳng giới
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.1.1. Giới tính
1.1.1.2. Giới
1.1.1.3. Bình đẳng giới
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới
1.1.2.1. Quan niệm bình đẳng giới truyền thống
1.1.2.2. Hộ gia đình
1.1.2.3. Đời sống kinh tế
1.1.2.4. Yếu tố địa lý
1.1.2.5. Chính sách phát triển về giới
1.1.3. Các chỉ tiêu phân tích và đánh giá bình đẳng giới
1.1.3.1. Chỉ số phát triển con người (HDI)
1.1.3.2 Chỉ số bình đẳng giới (GEI)
1.2.Cơ sở thực tiễn về bình đẳng giới
1.2.1.Trên thế giới
1.2.2. Việt Nam
1.2.2.1.Trong hiến pháp
1.2.2.2. Hệ thống luật pháp, chích sách
Chương 2: THỰC TRẠNG BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 1999-2009
2.1.Giới thiệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Lịch sử hình thành)
2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới ở thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Vị trí địa lí
2.2.2. Nhân tố dân cư
2.2.2.1. Quy mô dân số
2.2.2.2. Cơ cấu dân số
2.2.2.3. Sự phân công lao động
2.2.3. Nhân tố kinh tế - xã hội
2.2.3.1. Văn hóa
2.2.3.2. Tôn giáo
2.2.3.3. Hộ gia đình
2.2.3.4. Sự phát triển kinh tế
2.2.3.5. Đường lối, chính sách phát triển về giới
2.3.Thực trạng bình đẳng giới ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1999-2009
2.3.1. Bình đẳng giới trong giáo dục
2.3.1.1. Huy động hai giới vào trường học đúng tuổi
2.3.1.2. Người lớn thuộc hai giới biết đọc, biết viết
2.3.1.3. Chỉ số giáo dục
2.3.2. Bình đẳng giới trong lĩnh vực hoạt động kinh tế
2.3.2.1. Trong công nghiệp
2.3.2.2. Trong nông nghiệp
2.3.2.3. Trong dịch vụ
2.3.3 Bình đẳng giới trong tham gia chính trị và quyền quyết định
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Xây dựng định hướng đến năm 2020
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng cụ thể
3.2. Đề xuất các giải pháp nâng cao bình đẳng giới ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020
3.2.1. Giải pháp nhằm nâng cao bình đẳng giới trong lĩnh vực đang hoạt động kinh tế
3.2.1.1. Trong công nghiệp
3.2.1.2. Trong nông nghiệp
3.2.1.3. Trong dịch vụ
3.2.2 .Giải pháp nhằm nâng cao BĐG trong các lĩnh vực của đời sống xã hội
3.2.2.1. Trong giáo dục
3.2.2.2. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
3.2.2.3. Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ
3.2.3. Giải pháp nhằm nâng cao vị thế cho phụ nữ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan