[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình Hiện trạng và định hướng

[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình Hiện trạng và định hướng
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Cơ cấu kinh tế
1.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.1.3. Nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.1.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.2.1. Nhân tố tự nhiên
1.2.2. Nhân tố kinh tế - xã hội
1.3. Ý nghĩa của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.4. Một vài nét về quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.4.1. Một số nước trên thế giới
1.4.2. Ở Việt Nam
Chương 2: HIỆN TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG BÌNH
2.1. Khái quát về tỉnh Quảng Bình
2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình
2.2.1. Vị trí địa lý
2.2.2. Nhân tố tự nhiên
2.2.3. Nhân tố kinh tế - xã hội
2.3. Tổng quan quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.
2.4. Hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.
2.4.1. Chuyển dịch cơ cấu ngành trong nông nghiệp
2.4.2. Chuyển dịch theo lãnh thổ trong nông nghiệp
2.4.3. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế trong nông nghiệp
2.4.4. Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất đai trong nông nghiệp
2.4.5. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp
2.5. Đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình
2.5.1. Những kết quả của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2000 – 2010 của tỉnh Quảng Bình
2.5.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020.
3.1. Cơ sở xây dựng định hướng
3.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
3.2.1. Định hướng chung
3.2.2. Định hướng cụ thể
3.3. Những giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
3.3.1. Về quy hoạch và huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất
3.3.2. Về khoa học công nghệ, tuyên truyền, khuyến nông - khuyến ngư
3.3.3. Về cơ chế, chính sách
3.3.4. Tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại
3.3.5. Đào tạo nguồn nhân lực
3.3.6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp và ngành nghề nông thôn
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan