[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thời kì Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa


[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thời kì Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
1.1. Cơ cấu kinh tế
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các khía cạnh biểu hiện
1.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.1.4. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH
1.2.1. Định hướng về sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH
1.2.2. Mối quan hệ giữa sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp với vấn đề CNH, HĐH
1.3. Thực tiễn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Trên thế giới
1.3.2. Ở Việt Nam
Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH
2.1. Tổng quan về tỉnh Hà Tĩnh
2.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
2.2.1. Các nhân tố về tự nhiên
2.2.2. Các nhân tố kinh tế - xã hội
2.2.3. Đánh giá chung về tác động của các nhân tố chủ yếu đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
2.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2000 - 2010
2.3.1. Khái quát về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung
2.3.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
2.3.3. Đánh giá chung về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020
3.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh
3.1.1. Quan điểm phát triển
3.1.2. Mục tiêu phát triển
3.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
3.2.1. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo ngành
3.2.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo lãnh thổ
3.2.3. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo thành phần kinh tế
3.3. Những giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
3.3.1. Giải pháp về đất đai
3.3.2. Giải pháp về khoa học - công nghệ và khuyến nông, khuyến lâm
3.3.3. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm
3.3.4. Giải pháp về lao động
3.3.5. Giải pháp về tổ chức và quản lý
3.3.6. Giải pháp về vốn
3.3.7. Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan