[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách đối nội của chế độ Campuchia Dân chủ (1975 - 1979)

[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách đối nội của chế độ Campuchia Dân chủ (1975 - 1979)
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUỒN GỐC CỦA CHẾ ĐỘ CAMPUCHIA DÂN CHỦ
1.1. Phong trào Cộng sản ở Campuchia từ những năm 30 đến hội nghị Geneva (1954)
1.1.1. Giai đoạn 1930 - 1945
1.1.2. Phong trào cộng sản ở Campuchia giai đoạn 1945 - 1954
1.2. Phong trào cộng sản Campuchia giai đoạn sau hội nghị Geneva đến năm 1975
1.2.1. Giai đoạn 1954 - 1970
1.2.2. Phong trào Cộng sản trong nội chiến chính trị (1970 - 1975)
1.3. Pol Pot và ý tưởng xây dựng chế độ Campuchia Dân chủ ở Campuchia
1.3.1. Tiểu sử Pol Pot cho đến lúc nắm quyền lãnh đạo trong Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia
1.3.2. Pol Pot và Nhóm sinh viên Paris với ý tưởng xây dựng chế độ mới ở Campuchia
1.3.3. Vai trò của Trung Quốc với sự ra đời chế độ Campuchia Dân chủ
Tiểu kết chương 1
Chương 2 : CHÍNH SÁCH CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC CỦA CHẾ ĐỘ CAMPUCHIA DÂN CHỦ
2.1. Cơ cấu tổ chức của chế độ Campuchia Dân chủ
2.1.1. Hiến pháp của chế độ Campuchia Dân chủ
2.1.2. Các nhân vật lãnh đạo chóp bu của chế độ Campuchia Dân chủ.50
2.1.3. Tổ chức hành chính ở địa phương
2.2. Chính sách đối nội
2.2.1. Chính sách kinh tế
2.2.2. Chính sách chính trị và thanh trừng
2.2.3. Chính sách giáo dục và văn hóa
2.2.4. Chính sách xã hội và y tế
2.3. Khái quát chính sách đối ngoại của chế độ Campuchia Dân chủ
Tiểu kết chương 2
Chương 3 : CHẾ ĐỘ CAMPUCHIA DÂN CHỦ BỊ DIỆT VONG
3.1. Phong trào đấu tranh của nhân dân Campuchia trước năm 1975
3.2. Các cuộc đấu tranh trong giai đoạn 1975 - 1977
3.3. Giai đoạn 1978 - 1979
3.3.1. Từ 1978 đến trước Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia ra đời
3.3.2. Sự ra đời của mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia
3.3.3. Vai trò của quân tình nguyện Việt nam trong việc lật đổ chế độ Campuchia Dân chủ
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan