[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách đối ngoại của Trung Quốc với châu Phi trong thập niên đầu thế kỉ XXI


[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách đối ngoại của Trung Quốc với châu Phi trong thập niên đầu thế kỉ XXI
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU TRONG LUẬN VĂN
DANH MỤC BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN VĂN
DẪN LUẬN
CHƯƠNG I: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾNCHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TR
1.1. Khái quát về châu Phi
1.1.1. Điều kiện tự nhiên và con người
1.1.2. Về kinh tế, chính trị
1.1.3. Về lịch sử
1.2. Sự phát triển của Trung Quốc
1.3. Quan hệ Trung Quốc – châu Phi trước thế kỷ XXI
1.4. Yếu tố địa chính trị - kinh tế của châu Phi, nơi thu hút mối quan tâm của các cường quốc
Tiểu kết chương I
CHƯƠNG II: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC VỚI CHÂU PHI TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI
2.1. Bối cảnh
2.2. Các mục tiêu chiến lược
2.3. Quá trình triển khai chính sách đối ngoại của Trung Quốc với châu Phi trong thập niên đầu thế kỷ XXI
2.3.1. Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – châu Phi (FOCAC)
2.3.2. Về công cụ, phương tiện
2.3.3. Cơ chế
2.3.4. Nội dung
Tiểu kết chương II
CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM, THÀNH CÔNG, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC VỚI CHÂU PHI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
3.1. Đặc điểm chính sách đối ngoại của Trung Quốc với châu Phi trong thập niên đầu thế kỷ XXI
3.2. Thành công và thách thức
3.2.1. Về thành công
3.2.2. Về thách thức
3.3. Triển vọng
3.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ mối quan hệ Trung Quốc – châu Phi
Tiểu kết chương III
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC LUẬN VĂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan