[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Trà Vinh thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Trà Vinh thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CHUYẾN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm và quan niệm
1.1.1. Cơ cấu kinh tế
1.1.2. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.1.4. Chuyến dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.1.5. Quan niệm về thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.2.1. Các nhân tố tự nhiên
1.2.2. Các nhân tố KT – XH
1.3. Thực tiễn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Trên thế giới
1.3.2. Ở Việt Nam
Chương 2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH
2.1. Khái quát chung về tỉnh Trà Vinh
2.1.1. Khái quát về tự nhiên
2.1.2. Khái quát về kinh tế xã hội
2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Trà Vinh
2.2.1 Các nhân tố tự nhiên
2.2.2. Các nhân tố KT – XH
2.2.3. Đánh giá chung về tác động của các nhân tố chủ yếu đến sự chuyển dịch CCKTNN tỉnh Trà Vinh
2.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1995 - 2009
2.3.1. Khái quát về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung
2.3.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
2.3.3. Đánh giá chung về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Trà Vinh thời kỳ 1995 - 2009
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
3.1. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Trà Vinh
3.1.1. Căn cứ đề xuất định hướng
3.1.2. Quan điểm và mục tiêu định hướng chuyển dịch CCKTNN
3.1.3. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chuyển dịch CCKTNN
3.2.1. Quy hoạch và bố trí lại sử dụng đất nông nghiệp
3.2.2. Nâng cao năng suất lao động
3.2.3. Tăng vốn đầu tư cho nông nghiệp
3.2.4. Phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật
3.2.5. Xây dựng và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa
3.2.6. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan