[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng phát triển bền vững

[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng phát triển bền vững
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1.1. Cơ sở lí luận về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.1.1. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.1.3. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp với tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững
1.1.4. Yêu cầu khách quan phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.1.5. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.1.6. Các chỉ tiêu phản ánh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
1.2. Cơ sở lí luận về phát triển bền vững
1.2.1. Khái niệm phát triển bền vững
1.2.2. Lí luận về phát triển nông nghiệp bền vững
1.2.3. Mối quan hệ giữa an ninh lương thực với phát triển bền vững
1.2.4. Những tư tưởng cơ bản về phát triển bền vững kinh tế - xã hội
1.2.5. Phát triển bền vững kinh tế - xã hội là một tất yếu khách quan
1.2.6. Cơ sở khoa học của phát triển bền vững ngành nông nghiệp
CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
2.1. Tổng quan về tỉnh Vĩnh Long
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
2.2.1. Các nhân tố tự nhiên
2.2.2. Các nhân tố kinh tế-xã hội
2.2.3. Đánh giá chung
2.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long thời kì 2001-2010
2.3.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành
2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế
2.3.3. Chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ
2.4. Đánh giá chung về quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001 – 2010
2.4.1. Thành tựu
2.4.2. Hạn chế và những vấn đề đặt ra cần giải quyết
2.5. Đánh giá sự bền vững của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001 – 2010
2.5.1. Bền vững về mặt tự nhiên và môi trường
2.5.2. Bền vững về mặt kinh tế - xã hội
CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁPCHỦ YẾU THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
3.1. Quan điểm, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
3.1.1. Quan điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
3.1.2. Mục tiêu tổng quát
3.1.3. Mục tiêu cụ thể
3.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng phát triển bền vững
3.2.1. Định hướng chung
3.2.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tĩnh Vĩnh Long theo hướng phát triển bền vững
3.3. Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiêp tỉnh Vĩnh Long theo hướng phát triển bền vững
3.3.1. Giải pháp về đất đai
3.3.2. Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
3.3.3. Giải pháp về khoa học - công nghệ
3.3.4. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực
3.3.5. Giải pháp về đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp
3.3.6. Giải pháp về tổ chức và quản lý sản xuất
3.3.7. Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm
3.3.8. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan