[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk thời kì hội nhập

[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk thời kì hội nhập
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Ý nghĩa của việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
1.3. Kinh nghiệm một số nước về chuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng
1.4. Vài nét về quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam
1.5. Một số kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng Tây Nguyên
1.6. Hội nhập kinh tế quốc tế
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
1.7.1. Nhóm nhân tố tự nhiên
1.7.2. Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội
Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK GIAI ĐOẠN 2000 - 2010
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu NN Đăk Lăk
2.1.1. Vị trí địa lí
2.1.2. Nhân tố tự nhiên
2.1.3. Nhân tố kinh tế - xã hội
2.2. Quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk
2.2.1. Khái quát chung quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Đăk Lăk
2.2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu NN Đăk Lăk giai đoạn 2000 – 2010
2.2.2.1. Biến động diện tích đất nông nghiệp
2.2.2.2. GTSX và cơ cấu GTSX ngành nông – lâm – thủy sản
2.2.2.3. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp
2.2.2.4. Chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản
2.2.2.5. Chuyển dịch cơ cấu ngành lâm nghiệp
2.3. Đánh giá kết quả chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk
2.3.1. Những thành tựu
2.3.2. Khó khăn, thách thức
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK
3.1. Định hướng chuyển dịch cơ cấu nông NN tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020
3.1.1. Quan điểm, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
3.1.2. Cơ sở khoa học xây dựng định hướng
3.1.3. Định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk
3.1.3.1. Định hướng chung
3.1.3.2. Định hướng cụ thể
3.2. Giải pháp chủ yếu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk
3.2.1. Đẩy mạnh công tác quy hoạch
3.2.2. Cơ chế chính sách
3.2.3. Tăng cường liên kết nông – công nghiệp, dịch vụ
3.2.4. Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp
3.2.5. Giải pháp về nguồn vốn
3.2.6. Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp
3.2.7. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ
3.2.8. Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan