[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự kết hợp phương thức tự sự và trữ tình trong Truyền Kỳ Mạn Lục

[/kythuat]
[tomtat]
Sự kết hợp phương thức tự sự và trữ tình trong Truyền Kỳ Mạn Lục
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Thể loại truyền kỳ
1.1.1. Khái niệm “truyền kỳ”
1.1.2. Nguồn gốc thể loại truyền kỳ
1.1.3. Đặc trưng thể loại
1.1.4. Truyền kỳ trung đại Việt Nam
1.2. Truyền kỳ mạn lục
1.2.1. Tác giả Nguyễn Dữ và thời đại của ông
1.2.2. Nguồn gốc
1.2.3. Nội dung
1.2.4. Nghệ thuật
1.2.5. Liên hệ với “Tiễn đăng tân thoại”
1.3. Những phương thức sáng tác trong tác phẩm văn học
1.3.1. Phương thức tự sự
1.3.2. Phương thức trữ tình
1.3.3. Hiệu quả sự kết hợp các phương thức trong sáng tác văn học
Chương 2. PHƯƠNG THỨC TỰ SỰ VÀ TRỮ TÌNH TRONG TRUYỀN KỲ MẠN LỤC – NHỮNG DẠNG THỨC KẾT HỢP VÀ TÁC DỤNG NGHỆ THUẬT
2.1. Phương thức tự sự trong Truyền kỳ mạn lục
2.1.1. Biểu hiện của phương thức tự sự trong Truyền kỳ mạn lục
2.1.2. Ý nghĩa của phương thức tự sự trong Truyền kỳ mạn lục
2.2. Phương thức trữ tình trong Truyền kỳ mạn lục
2.2.1. Biểu hiện của phương thức trữ tình trong Truyền kỳ mạn lục
2.2.2. Ý nghĩa của phương thức trữ tình trong Truyền kỳ mạn lục
2.3. Sự kết hợp hai phương thức tự sự và trữ tình trong Truyền kỳ mạn lục
2.3.1. Yếu tố trữ tình xâm nhập vào cốt truyện
2.3.2. Yếu tố trữ tình xâm nhập vào nhân vật
2.3.3. Tác dụng nghệ thuật của việc kết hợp phương thức tự sự và trữ tình trong Truyền kỳ mạn lục
Chương 3. ĐÓNG GÓP CỦA TRUYỀN KỲ MẠN LỤC ĐỐI VỚI VĂN XUÔI VIỆT NAM
3.1. Văn xuôi Việt Nam trước Truyền kỳ mạn lục với những chuẩn bị có ý nghĩa tiền đề
3.2. Văn xuôi Việt Nam sau Truyền kỳ mạn lục với những kế thừa và phát huy
3.2.1. Ảnh hưởng của Truyền kỳ mạn lục đối với văn xuôi trung đại Việt Nam (xuất hiện sau Truyền kỳ mạn lục)
3.2.2. Vấn đề ảnh hưởng của Truyền kỳ mạn lục đối với văn xuôi hiện đại Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan