[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tập phân tích được và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Tập phân tích được và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TẬP HỢP PHÂN TÍCH ĐƯỢC
1.1. Các tính chất cơ bản
1.2. Tập phân tích được trong Lp(T, R)
1.3. Một kết quả tách được
Chương 2. HÀM CHỌN
2.1. Một số khái niệm và kết quả
2.2. Hàm chọn liên tục
2.3. Hàm chọn loại Caratheodory
Chương 3. TÍNH CHẤT ĐIỂM BẤT ĐỘNG
Chương 4. GIẢI TÍCH TRÊN CÁC TẬP PHÂN TÍCH ĐƯỢC
4.1. Các khái niệm và kết quả được sử dụng
4.2. Bao đóng yếu của tập phân tích được
4.3. Ánh xạ phân tích được
4.4. Phiếm hàm phân tích được
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan