[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng toán học hoá để phát triển các năng lực hiểu biết định lượng của học sinh lớp 10

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng toán học hoá để phát triển các năng lực hiểu biết định lượng của học sinh lớp 10
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TOÁN HỌC HÓA VÀ HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG
1.1 MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC
1.1.1 Các khái niệm cơ bản
1.1.2 Khái niệm mô hình hóa toán học
1.1.3 Sơ đồ quá trình mô hình hóa toán học
1.1.4 Sự khác nhau giữa mô hình hóa và áp dụng toán
1.1.5 Nền tảng lịch sử và các tiếp cận mô hình hóa trong giáo dục toán
1.1.6 Toán học hóa
1.1.7 Phân tích việc dạy học sử dụng toán học hóa dưới quan điểm lý thuyết kiến tạo xã hội
1.2 HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG
1.2.1 Khái niệm hiểu biết định lượng
1.2.2 Mối quan hệ giữa Hiểu biết định lượng và Toán học
1.2.3 Các thành phần liên quan đến hiểu biết định lượng
1.2.4 Sơ lược lịch sử của hiểu biết định lượng
1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA TOÁN HỌC HÓA VÀ HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG
CHƯƠNG 2 SỬ DỤNG TOÁN HỌC HÓA ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC NĂNG LỰC HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG
2.1 XÂY DỰNG QUÁ TRÌNH TOÁN HỌC HÓA PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN PHỔ THÔNG HIỆN NAY
2.1.1 Các tình huống toán học
2.1.2 Tìm hiểu thể hiện của mô hình hóa trong chương trình
2.1.3 Những khó khăn thường gặp khi sử dụng MHH trong lớp học toán
2.1.4 Xây dựng quá trình toán học hóa
2.2 THIẾT KẾ CÁC TÌNH HUỐNG TOÁN HỌC HÓA
2.2.1 Lựa chọn nội dung toán
2.2.2 Tiêu chí thiết kế tình huống
2.2.3 Thiết kế tình huống
2.2.4 Các mức độ của tình huống toán học hóa
2.2.5 Thử nghiệm và sửa chữa
2.3 XÂY DỰNG THANG ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐO MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÁC NĂNG LỰC HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG CỦA HỌC SINH QUA QUÁ TRÌNH TOÁN HỌC HÓA
CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1 MỤC ĐÍCH, NGỮ CẢNH VÀ KẾ HOẠCH THỰC NGHIỆM
3.1.1 Mục đích thực nghiệm
3.1.2 Ngữ cảnh thực nghiệm
3.1.3 Kế hoạch thực nghiệm
3.1.4 Tổ chức dạy học thực nghiệm
3.1.5 Thu thập dữ liệu và phân tích
3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ CÁC TÌNH HUỐNG THỰC NGHIỆM
3.2.1 Tình huống thực nghiệm 1
3.2.2 Tình huống thực nghiệm 2
3.2.3 Tình huống thực nghiệm 3
3.2.4 Tình huống thực nghiệm 4
3.2.5 Sự phát triển năng lực hiểu biết định lượng thể hiện qua bốn buổi dạy học thực nghiệm
3.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA PRETEST VÀ POSTTEST
3.3.1 Bài kiểm tra pretest
3.3.2 Bài kiểm tra posttest
3.3.3 Sự phát triển năng lực hiểu biết định lượng của học sinh thể hiện qua hai bài kiểm tra
3.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ BẢNG HỎI
3.4.1 Mục đích của việc học toán
3.4.2 Khó khăn khi giải quyết các tình huống
3.4.3 Nắm được quá trình toán học hóa
3.4.4 Tự đánh giá về sự tiến bộ
3.4.5 Thái độ đối với các tình huống thực tế
KẾT LUẬN
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan