[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông hữu nghị Lào - Việt Nam thủ đô Viêng Chăn

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông hữu nghị Lào - Việt Nam thủ đô Viêng Chăn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Các tài liệu nghiên cứu về lý thuyết tình huống
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu tình huống trên thế giới
1.1.3. Lịch sử nghiên cứu tình huống ở Lào
1.1.4. Một số luận án, luận văn, khóa luận nghiên cứu về tình huống trong dạy học hóa học ở Việt Nam
1.2. Đổi mới phương pháp dạy học
1.2.1. Khái niệm đổi mới phương pháp dạy học
1.2.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học
1.2.3. Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
1.2.4. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học
1.2.5. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực
1.3. Dạy học nêu vấn đề
1.3.1. Đặc điểm và bản chất của dạy học nêu vấn đề
1.3.2. Ưu điểm và hạn chế của dạy học nêu vấn đề
1.4. Dạy học tình huống
1.4.1. Cơ sở tâm lý học của dạy học tình huống
1.4.2. Khái niệm dạy học tình huống
1.4.3. Tình huống dạy học
1.4.4. Đặc điểm và bản chất của dạy học tình huống
1.4.5. Điểm mạnh và hạn chế của phương pháp dạy học bằng tình huống
1.4.6. Yêu cầu sư phạm trong dạy học tình huống
1.5. Thực trạng sử dụng tình huống trong dạy học hóa học ở một số trường THPT thủ đô Viêng Chăn
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Đối tượng và phương pháp điều tra
1.5.3. Nội dung điều tra
1.5.4. Kết quả điều tra
Tóm tắt chương 1
Chương 2. THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG VÀ SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ BÀI GIẢNG LỚP 10,11,12 Ở TRƯỜNG THPT HỮU NGHỊ LÀO-VIỆT NAM
2.1. Chương trình hóa học lớp 10,11,12 ở nước CHDCND Lào
2.2. Cơ sở khoa học của việc thiết kế và sử dụng tình huống
2.2.1. Mục tiêu dạy học hóa học lớp 10,11,12
2.2.2. Một số nguyên tắc khi thiết kế tình huống
2.2.3. Nguyên tắc sử dụng tình huống
2.2.4. Qui trình dạy học môn Hóa học bằng phương pháp tình huống
2.3. Hệ thống tình huống môn Hóa học THPT
2.3.1. Hệ thống tình huống môn Hóa học lớp
2.3.2. Hệ thống tình huống môn Hóa học lớp 11
2.3.3. Hệ thống tình huống môn Hóa học lớp 12
2.4. Một số biện pháp để sử dụng tình huống hiệu quả
2.4.1. Chuẩn bị tốt các câu hỏi dẫn dắt gợi mở
2.4.2. Phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện dạy học
2.4.3. Khai thác tính “vấn đề” của tình huống một cách khéo léo
2.4.4. Khéo léo dẫn dắt điều khiển, sử dụng thời gian hợp lý
2.4.5. Phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo của người học, tạo điều kiện cho người học hoạt động
2.4.6. Nâng cao năng lực sư phạm của người thầy
2.4.7. Thường xuyên đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm
2.5. Một số bài giảng có sử dụng tình huống
2.5.1. Giáo án bài 16“Oxi,Ozon ” lớp 10
2.5.2. Giáo án bài 20 “Axit sunfluric” lớp 10
2.5.3. Giáo án bài 33“ Anđehit - Xeton” lớp 11
2.5.4. Giáo án bài 35“ Este” lớp 11
2.5.5. Giáo án bài 18 “Tính chất của kim loại - dãy điện hóa của kim loại” lớp 12
Tóm tắt chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm
3.1.1. Mục đích
3.1.2. Nhiệm vụ
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.4.1. Chuẩn bị
3.4.2. Tiến hành hoạt động dạy học trên lớp
3.4.3. Tiến hành kiểm tra
3.4.4. Tiến hành xử lí số liệu
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Kết quả thực nghiệm về mặt định tính
3.5.2. Kết quả thực nghiệm về mặt định lượng
3.6. Một số kinh nghiệm thu được sau thực nghiệm sư phạm
3.6.1. Một số kinh nghiệm khi thiết kế tình huống
3.6.2. Một số kinh nghiệm khi sử dụng tình huống
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan