[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế tư liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng ở trường THPT chuyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế tư liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng ở trường THPT chuyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số vấn đề về sự đổi mới quá trình dạy học hóa học
1.2.1. Sự đổi mới mục tiêu
1.2.2. Sự đổi mới hoạt động của giáo viên hóa học
1.2.3. Sự đổi mới hoạt động học tập của học sinh
1.2.4. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học và sử dụng phương tiện dạy học
1.2.5. Sử dụng phối hợp một cách linh hoạt các phương pháp đặc thù của hóa học
1.2.6. Sự đổi mới quá trình dạy học hóa học ở trường THPT chuyên
1.3. Thực hành thí nghiệm trong dạy học hóa học
1.3.1. Thí nghiệm hoá học
1.3.2. Bài thực hành hóa học
1.4. Tư liệu dạy học
1.4.1. Khái niệm tư liệu
1.4.2. Phân loại tư liệu
1.4.3. Tư liệu dạy học
1.5. Thực trạng dạy học tiết thực hành hóa học cho học sinh chuyên Hóa ở trường THPT chuyên
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Đối tượng và phương pháp điều tra
1.5.3. Kết quả điều tra
1.5.4. Đánh giá chung về thực trạng dạy học thực hành hóa học ở trường THPT chuyên
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THIẾT KẾ TƯ LIỆU DẠY HỌC PHẦN THỰC HÀNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN
2.1. Cơ sở khoa học của việc thiết kế tư liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng ở trường THPT chuyên
2.1.1. Các kiến thức về tâm lí học
2.1.2. Tổng quan về hóa học phân tích định lượng
2.1.3. Định hướng về nội dung
2.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của việc thiết kế tư liệu dạy học
2.1.5. Quy trình thiết kế tư liệu dạy học
2.2. Thiết kế tư liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng ở trường THPT chuyên
2.2.1. Tuyển chọn, xây dựng một số bài thực hành hóa học phân tích định lượng
2.2.2. Xây dựng thư viện hình ảnh hỗ trợ cho việc dạy học thực hành hóa học phân tích định lượng
2.2.3. Xây dựng một số phim hướng dẫn thực hành hóa học phân tích định lượng
2.2.4. Thiết kế hệ thống câu hỏi củng cố, đánh giá kĩ năng thực hành hóa học phân tích định lượng của học sinh
2.3. Vận dụng các tư liệu đã xây dựng để thiết kế một số giáo án thực hành hóa học phân tích định lượng
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Phương pháp thực nghiệm
3.3.1. Phân tích định lượng
3.3.2. Phân tích định tính
3.4. Tiến trình thực nghiệm
3.4.1. Chọn lớp thực nghiệm – đối chứng
3.4.2. Gặp GV tham gia thực nghiệm
3.4.3. Tiến hành thực nghiệm
3.4.4. Phương pháp đánh giá
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Tổng hợp các số liệu thu được từ thực nghiệm
3.5.2. Phân tích kết quả thực nghiệm
3.6. Bài học kinh nghiệm
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan