[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế các bài tập giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 - 6 tuổi

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế các bài tập giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 - 6 tuổi
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Lý luận về ý thức, tự ý thức, nhận thức về bản thân
1.2.1. Khái niệm ý thức
1.2.2. Khái niệm tự ý thức
1.2.3. Khái niệm nhận thức về bản thân
1.2.4. Một số đặc điểm tâm lý liên quan đến nhận thức về bản thân của trẻ 5 - 6 tuổi
1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 – 6 tuổi
1.2.6. Nội dung giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 – 6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non và bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi của Bộ giáo dục và đào tạo
1.3. Các cơ sở thiết kế bài tập
1.3.1. Khái niệm thiết kế
1.3.2. Khái niệm về bài tập
1.3.3. Các nguyên tắc thiết kế bài tập
1.3.4. Các yêu cầu khi áp dụng bài tập giáo dục trẻ nhận thức về bản thân
Tiểu kết chương 1
Chương 2. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG BÀI TẬP GIÁO DỤC NHẬN THỨC VỀ BẢN THÂN CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI
2.1. Tổ chức nghiên cứu
2.1.1. Đôi nét về địa bàn nghiên cứu
2.1.2. Khái quát về quá trình tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.2. Kết quả khảo sát thực trạng bài tập giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 – 6 tuổi ở một số trường mầm non, Tp.HCM
2.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non và Ban giám hiệu về giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 – 6 tuổi ở một số trường MN Tp.HCM
2.2.2. Thực trạng các bài tập giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 – 6 tuổi ở một số trường MN Tp. HCM
2.2.3. Những khó khăn của giáo viên khi giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 – 6 tuổi
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THIẾT KẾ VÀ KHẢO SÁT TÍNH KHẢ THI MỘT SỐ BÀI TẬP GIÁO DỤC NHẬN THỨC VỀ BẢN THÂN CHO TRẺ 5 -6 TUỔI
3.1. Thiết kế các bài tập giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 – 6 tuổi
3.1.1. Các bài tập giúp trẻ phân biệt bản thân với người khác: hiểu vị thế và các quan hệ xã hội, xúc cảm của bản thân
3.1.2. Các bài tập giúp trẻ bộc lộ năng lực, phẩm chất, tính cách khí chất
3.1.3. Các bài tập giúp trẻ nhận ra bản thân và người khác có xu hướng khác nhau: thái độ tích cực trong quan hệ với bạn bè và người lớn; hợp tác với bạn bè; hành vi thích hợp trong ứng xử xã hội; tôn trọng người khác
3.2. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi các bài tập giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 – 6 tuổi
3.2.1. Khảo sát bằng phiếu hỏi
3.2.2. Khảo sát bằng hình thức giáo viên tổ chức giờ học dựa trên các bài tập giáo dục nhận thức về bản thân cho trẻ 5 – 6 tuổi
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan