[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần phi kim hóa học lớp 11 trường THPT chuyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần phi kim hóa học lớp 11 trường THPT chuyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Tầm quan trọng của việc BDHSG, đào tạo nhân tài
1.1.2. Tính cấp thiết của việc phát hiện, tuyển chọn và BDHSG hóa học
1.1.3. Vấn đề BD HSG, đào tạo nhân tài trên thế giới và ở Việt Nam
1.1.4. Các luận văn, luận án về bồi dưỡng HSG
1.2. Học sinh giỏi
1.2.1. Quan niệm về học sinh giỏi, học sinh giỏi hóa học
1.2.2. Năng khiếu của học sinh trong học tập môn Hóa học
1.2.3. Những năng lực và phẩm chất cần có của một học sinh giỏi hóa học
1.2.4. Dấu hiệu nhận biết học sinh giỏi
1.3. Bài tập hóa học
1.3.1. Khái niệm bài tập hóa học
1.3.2. Tác dụng của bài tập hóa học
1.3.3. Phân loại bài tập hóa học
1.3.4. Quá trình giải bài tập hóa học
1.3.5. Quan hệ giữa việc giải bài tập và việc phát triển tư duy cho HS
1.3.6. Một số phương pháp thiết kế bài tập hóa học
1.4. Thực trạng việc sử dụng, thiết kế bài tập hóa học ở các trường THPT chuyên
1.4.1. Mục đích điều tra
1.4.2. Đối tượng và phương pháp điều tra.
1.4.3. Kết quả điều tra
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THIẾT KẾ BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP 11 TRƯỜNG THPT CHUYÊN
2.1. Cơ sở khoa học của việc thiết kế bài tập BDHSG Hóa học THPT chuyên
2.1.1. Nguyên tắc thiết kế bài tập BDHSG Hóa học lớp 11 THPT chuyên
2.1.2. Quy trình thiết kế bài tập BDHSG hóa học lớp 11 THPT chuyên
2.1.3 Chương trình Hóa học lớp 11 THPT chuyên phần phi kim
2.2. Hệ thống bài tập dùng BDHSG hóa học lớp 11 THPT chuyên phần phi kim
2.2.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống bài tập
2.2.2. Hệ thống bài tập chương “ Nitơ – Photpho”
2.2.3. Hệ thống bài tập chương “ Cacbon – Silic”
2.3. Sử dụng bài tập BDHSG hóa học lớp 11 THPT chuyên phần phi kim
2.3.1. Dùng bài tập để rèn cho HS một số năng lực học tập quan trọng
2.3.2. Dùng bài tập để hướng dẫn HS cách tiếp cận và tư duy giải bài tập
2.3.3. Dùng bài tập để củng cố, nâng cao, mở rộng và đào sâu kiến thức
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Tiến trình thực nghiệm
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Kết quả về mặt định lượng
3.5.2. Kết quả về mặt định tính
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan