[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN BIỂU TƯỢNG SỐ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những công trình nghiên cứu về biểu tượng và biểu tượng số trong tâm lý học
1.1.2. Những công trình nghiên cứu về trò chơi học tập với sự phát triển biểu tượng số
1.2. Một số vấn đề lý luận về biểu tượng số
1.2.1. Khái niệm về biểu tượng và sự hình thành biểu tượng
1.2.2. Khái niệm số và số tự nhiên
1.2.3. Khái niệm biểu tượng số và cấu trúc biểu tượng số
1.2.4. Quá trình hình thành biểu tượng số
1.2.5. Đặc điểm hình thành và phát triển biểu tượng số của trẻ MG 5-6 tuổi
1.2.6. Đặc điểm tâm lý của trẻ MG 5-6 tuổi liên quan đến việc hình thành và phát triển biểu tượng số
1.2.7. Tiêu chí đánh giá BTS
1.2.8. Mức độ biểu tượng số của trẻ MG 5-6 tuổi
1.3. Một số vấn đề lý luận về hoạt động vui chơi và trò chơi học tập đối với sự phát triển trí tuệ nói chung và biểu tượng số nói riêng của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động vui chơi
1.3.2. Khái niệm của trò chơi và đặc điểm của trò chơi
1.3.3. Phân loại trò chơi của trẻ MG
1.3.4. Trò chơi học tập với sự phát triển biểu tượng số
Tiểu kết chương 1
Chương 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN BIỂU TƯỢNG SỐ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
2.1. Thực trạng việc thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
2.1.1. Tổ chức điều tra
2.1.2. Kết quả điều tra và phân tích kết quả
2.2. Thực trạng về biểu tượng số của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non công lập Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Tổ chức điều tra
2.2.2. Kết quả điều tra và phân tích kết quả
2.3. Một số nhận xét về nội dung phát triển biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi và chuẩn phát triển về lĩnh vực nhận thức của trẻ 5 tuổi
2.4. Nguyên nhân
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN BIỂU TƯỢNG SỐ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
3.1. Thiết kế trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi
3.1.1. Cơ sở định hướng để thiết kế các trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
3.1.2. Những nguyên tắc để thiết kế các trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
3.1.3. Thiết kế các trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
3.1.4. Các bước thiết kế và hướng dẫn sử dụng các trò chơi học tập đã được thiết kế
3.2. Thử nghiệm trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi đã được thiết kế
3.2.1. Mục đích TN
3.2.2. Nội dung TN
3.2.3. Thời gian TN
3.2.4. Mẫu TN
3.2.5. Điều kiện TN
3.2.6. Tiến hành TN
3.2.7. Cách đánh giá TN
3.2.8. Kết quả thử nghiệm và phân tích
3.3. Trưng cầu ý kiến chuyên gia về các trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi đã được thiết kế
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan