[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và sử dụng tư liệu dạy học hóa học theo hướng dạy học tích cực phần dẫn xuất của hidrocacbon lớp 11 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và sử dụng tư liệu dạy học hóa học theo hướng dạy học tích cực phần dẫn xuất của hidrocacbon lớp 11 trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Các luận văn, khóa luận tốt nghiệp về sử dụng thí nghiệm hóa học
1.1.2. Các luận văn, khóa luận tốt nghiệp về sử dụng đồ dùng trực quan và một số lĩnh vực liên quan
1.1.3. Các luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp về xây dựng và sử dụng các tài liệu dạy học.
1.1.4. Các bài viết về phương tiện dạy học và tư liệu dạy học
1.2. Tư liệu dạy học trong dạy học môn Hóa học
1.2.1. Khái niệm tư liệu dạy học
1.2.2. Phân loại tư liệu dạy học
1.2.3. Vai trò của tư liệu dạy học trong dạy học hóa học
1.2.4. Yêu cầu sư phạm của tư liệu dạy học
1.2.5. Phương pháp sử dụng tư liệu dạy học
1.3. Dạy học tích cực
1.3.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học
1.3.2. Tính tích cực trong học tập
1.3.3. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực
1.3.4. Những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực
1.3.5. Điều kiện đổi mới phương pháp dạy học tích cực
1.3.6. So sánh giữa dạy học tích cực và dạy học chưa tích cực
1.4.Một số phương pháp dạy học tích cực
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu
1.4.2. Phương pháp trực quan
1.4.3. Phương pháp sử dụng bài tập hóa học
1.5. Thực trạng sử dụng PPDH tích cực và TLDH trong dạy học hóa học lớp 11
Tiểu kết Chương 1
Chương 2. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TƯ LIỆU DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON
2.1. Giới thiệu tổng quan phần dẫn xuất của hidrocacbon lớp 11
2.1.1. Vị trí
2.1.2. Mục tiêu
2.1.3. Đặc điểm cấu trúc chung của các bài phần dẫn xuất của hidrocacbon
2.1.4. Những điểm lưu ý khi dạy học phần dẫn xuất của hidrocacbon
2.2. Những định hướng khi thiết kế tư liệu dạy học phần dẫn xuất của hidrocacbon lớp 11
2.2.1. Căn cứ để thiết kế và lựa chọn tư liệu dạy học
2.2.2. Quy trình thiết kế tư liệu dạy học
2.3.Nội dung và cấu trúc của tư liệu dạy học phần dẫn xuất của hidrocacbon lớp 11
2.3.1. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng về tư liệu dạy học
2.3.2. Tư liệu dạy học chương 8: Dẫn xuất halogen – ancol - phenol
2.3.3. Tư liệu dạy học chương 9: Dẫn xuất andehit – xeton – axit cacboxylic
2.4. Sử dụng tư liệu dạy học theo hướng dạy học tích cực phần dẫn xuất của hidrocacbon lớp 11
2.4.1. Sử dụng mô hình
2.4.2. Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ
2.4.3. Sử dụng sơ đồ, biểu bảng
2.5.Thiết kế một số giáo án có sử dụng tư liệu dạy học theo hướng dạy học tích cực
2.5.1. Giáo án Ancol
2.5.2. Giáo án phenol (phụ lục)
2.5.3. Giáo án andehit – xeton (phụ lục)
2.5.4. Giáo án axit cacboxylic (phụ lục)
Tiểu kết Chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1.Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.3. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
3.4. Tiến hành thực nghiệm sư phạm
3.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.5.1. Kết quả đánh giá về mặt định lượng
3.5.2. Kết quả đánh giá về mặt định tính
3.5.2. Ý kiến của GV tiến hành thực nghiệm và HS lớp thực nghiệm
Tiểu kết Chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan