[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thơ chữ hán Nguyễn Du và thơ Vương Duy dưới góc nhìn so sánh

[/kythuat]
[tomtat]
Thơ chữ hán Nguyễn Du và thơ Vương Duy dưới góc nhìn so sánh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Nguyễn Du và thơ chữ Hán
1.1.1. Thời đại
1.1.2. Cuộc đời
1.1.3. Thơ chữ Hán Nguyễn Du
1.2. Vương Duy và thơ Vương Duy
1.2.1. Thời đại
1.2.2. Con người
1.2.3. Sự nghiệp
1.3. Nguyên lí văn học so sánh
1.3.1. Nguyên lí chung của văn học so sánh
1.3.2. Cơ sở để so sánh Nguyễn Du và Vương Duy
Chương 2. NHỮNG ĐIỂM GẶP GỠ GIỮA THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU VÀ THƠ VƯƠNG DUY
2.1. Cảm hứng thế sự
2.1.1. Hiện thực xã hội
2.1.2. Số phận con người
2.2. Cảm hứng cá nhân
2.2.1. Tự thán
2.2.2. Nỗi sầu li biệt
2.3. Cảm hứng về không gian
2.3.1. Không gian lữ thứ
2.3.2. Không gian khép kín
Chương 3. NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU VÀ THƠ VƯƠNG DUY
3.1. Tinh thần Phật – Lão
3.1.1. Tinh thần Phật giáo
3.1.2. Tinh thần Lão Trang
3.2. Cảm hứng về thiên nhiên
3.2.1. Vương Duy – hòa vào thiên nhiên
3.2.2. Nguyễn Du – tả thực và độc lập với thiên nhiên
3.3. Cảm hứng về chủ thể trữ tình
3.3.1. Con người nhàn trong thơ Vương Duy
3.3.2. Con người ràng buộc, lo âu trong thơ Nguyễn Du
3.4. Cảm hứng về thời gian
3.4.1. Thời gian hiện tại trong thơ Vương Duy
3.4.2. Thời gian quá khứ trong thơ Nguyễn Du
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan