[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật của các kiến thức chương “Từ trường” Vật lí 11 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật của các kiến thức chương “Từ trường” Vật lí 11 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
1.1. Tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh trong học tập
1.1.1. Tính tích cực của học sinh trong hoạt động học tập
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Biểu hiện của tính tích cực trong học tập
1.1.2. Năng lực sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tập
1.1.2.1. Khái niệm năng lực sáng tạo của học sinh
1.1.2.2. Những biểu hiện của năng lực sáng tạo
1.1.2.3. Biện pháp hình thành và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
1.2. Dạy học các ứng dụng kĩ thuật của Vật lí
1.2.1. Khái niệm về ứng dụng kĩ thuật của Vật lí
1.2.2. Bản chất của việc nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật của Vật lí trong dạy học
1.2.3. Các con đường nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật của Vật lí trong dạy học
1.2.3.1. Dạy học các ứng dụng kĩ thuật theo con đường thứ nhất
1.2.3.2. Dạy học các ứng dụng kĩ thuật theo con đường thứ hai
1.2.4. Vai trò của nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật trong dạy học Vật lí
1.3. Hoạt động ngoại khóa ở trường phổ thông với việc phát huy tính tích cực, sáng tạo và nâng cao chất lượng kiến thức của học sinh
1.3.1. Đặc điểm của hoạt động ngoại khóa Vật lí
1.3.2. Tác dụng của hoạt động ngoại khóa trong hệ thống các hình thức tổ chức dạy học ở trường phổ thông
1.3.3. Nội dung hoạt động ngoại khóa Vật lí
1.3.4. Hình thức hoạt động ngoại khóa Vật lí
1.3.5. Phương pháp dạy học hoạt động ngoại khóa Vật lí
1.3.6. Qui trình tổ chức hoạt động ngoại khóa
1.4. Điều tra tình hình dạy học về chương “Từ trường” trong chương trình Vật lí lớp 11 nâng cao ở trường THPT Thủ Đức, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
1.4.1. Mục đích điều tra
1.4.2. Phương pháp điều tra
1.4.3. Đối tượng điều tra
1.4.4. Kết quả điều tra
1.5. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ DẠY HỌC CÁC ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CỦA CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 11 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
2.1. Mục tiêu dạy học kiến thức về “Từ trường” trong chương trình vật lí 11 nâng cao
2.1.1. Mục tiêu về kiến thức
2.1.1.1. Về từ trường
2.1.1.2. Về các tương tác từ
2.1.2. Mục tiêu về kĩ năng
2.2. Những hạn chế của học sinh khi học về từ trường và hướng khắc phục
2.2.1. Những hạn chế của học sinh khi học về từ trường
2.2.2. Hướng khắc phục
2.3. Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa
2.3.1. Xác định mục tiêu của hoạt động ngoại khóa
2.3.1.1. Kiến thức
2.3.1.2. Kĩ năng
2.3.1.3. Thái độ, tình cảm
2.3.1.4. Phát triển tư duy
2.3.1.5. Mục tiêu mới trong hoạt động ngoại khóa ứng dụng kĩ thuật
2.3.2. Xác định nội dung của hoạt động ngoại khóa
2.3.2.1. Nội dung của hoạt động ngoại khóa
2.3.2.2. Nội dung các nhiệm vụ giao cho các nhóm học sinh
2.3.3. Xác định phương pháp dạy học ngoại khóa
2.3.4. Xác định hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa
2.3.5. Dự kiến các bước tiến hành hoạt động ngoại khóa
2.4. Kết luận chương2
CHƯƠNG 3.THỰC NGHIỆMSƯ PHẠM
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.3. Đối tượng và thời gian thực nghiệm sư phạm
3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.5. Phương pháp đánh giá thực nghiệm sư phạm
3.6. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.6.1. Phân tích diễn biến của hoạt động ngoại khóa
3.6.1.1. Bước 1 – GV giao nhiệm vụ cho HS
3.6.1.2. Bước 2 – GV tổ chức hướng dẫn từng nhóm thảo luận tìm phương án giải quyết.
3.6.1.3. Bước 3 – HS nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ
3.6.1.4. Bước 4 – GV tổ chức buổi báo cáo kết quả HĐNK và cho HS tham gia phần thi tài.
3.6.2. Đánh giá chung về quá trình tổ chức các hoạt động ngoại khóa ứng dụng kĩ thuật các kiến thức chương “Từ trường”
3.7. Đánh giá định lượng kết quả thực nghiệm sư phạm
3.7.1. Chọn mẫu
3.7.2. Kết quả học tập của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
3.7.3. Mô tả thống kê kết quả điểm kiểm tra hai lớp
3.7.3.1. Mô tả thống kê thông qua bảng phân phối và đồ thị biểu diễn
3.7.3.2. Mô tả thống kê thông qua các tham số thống kê
3.7.3.3.Kiểm định giả thuyết thống kê
3.8. Kết luận chương 3
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan