[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương “Mắt. Các dụng cụ quang” Vật lí 11 ở trung tâm giáo dục thường xuyên

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương “Mắt. Các dụng cụ quang” Vật lí 11 ở trung tâm giáo dục thường xuyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Quan điểm hiện đại về dạy học
1.1.1. Bản chất của hoạt động dạy
1.1.2. Bản chất của hoạt động học
1.1.3. Mối quan hệ giữa dạy và học
1.1.4. Các hình thức tổ chức dạy học
1.2. Cơ sở lí luận của tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí
1.2.1. Hoạt động ngoại khóa
1.2.2. Vị trí của hoạt động ngoại khóa trong hệ thống các hình thức tổ chức dạy học ở trường phổ thông
1.2.3. Ý nghĩa, tác dụng của HĐNK
1.2.4. Các đặc điểm của hoạt động ngoại khóa
1.2.5. Nội dung của hoạt động ngoại khóa vật lí
1.2.6. Một số hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí
1.2.7. Phương pháp dạy học hoạt động ngoại khóa vật lí
1.2.8. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khoá
1.3. Hiệu quả hoạt động ngoại khóa trong việc phát huy tính tích cực và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học vật lí
1.3.1. Phát huy tính tích cực trong hoạt động ngoại khóa
1.3.2. Năng lực sáng tạo trong hoạt động ngoại khóa của học sinh
1.4. Thực trạng các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1.4.1. Đặc điểm của TTGDTX
1.4.2. Đặc điểm của học sinh học THPT của TTGDTX
1.4.3. Đặc điểm của giáo viên ở TTGDTX
1.5. Tình hình dạy và học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” và hoạt động ngoại khóa ở một số TTGDTX trên Thành Phố Hồ Chí Minh
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Phương pháp điều tra
1.5.3. Đối tượng điều tra
1.5.4. Kết quả điều tra
1.6. Kết luận chương I
Chương 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “MẮT. CÁC DỤNG QUANG”
2.1. Nội dung kiến thức cơ bản của chương “Mắt. Các dụng cụ quang”
2.1.1. Phân tích nội dung kiến thức SGK chương “Mắt. Các dụng cụ quang”
2.1.2. Mục tiêu dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang”Vật lí 11
2.1.3. Cấu trúc nội dung chương “Mắt. Các dụng cụ quang”
2.2. Phương pháp và hình thức tổ chức và dự kiến các bước tổ chức hoạt động ngoại khóa về chương “Mắt. Các dụng cụ quang”
2.2.1. Ý tưởng sư phạm khi soạn thảo tiến trình tổ chức hoạt động ngoại khóa
2.2.2. Mục tiêu của hoạt động ngoại khóa
2.2.3. Xác định nội dung hoạt động ngoại khóa
2.2.4. Hình thức tổ chức
2.2.5. Phương pháp dạy học ngoại khóa
2.2.6. Dự kiến khó khăn của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và phương án hỗ trợ
2.2.7. Xây dựng các phương án kiểm tra đánh giá
2.2.8. Dự kiến tổ chức chương trình hội vui vật lí
2.3. Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng và thời gian thực nghiệm
3.3. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
3.4. Phương pháp thực nghiệm
3.5. Tiến trình thực nghiệm sư phạm
3.5.1. Công tác chuẩn bị
3.5.2. Tiến hành tổ chức hoạt động ngoại khóa
3.6. Phân tích diễn biến quá trình thực nghiệm sư phạm
3.7. Đánh giá định tính kết quả thực nghiệm sư phạm
3.7.1. Đánh giá tính khả thi của quy trình đã lập
3.7.2. Đánh giá tính tích cực, sáng tạo của HS trong quá trình tham gia hoạt động ngoại khóa
3.8. Đánh giá định lượng kết quả thực nghiệm sư phạm
3.8.1. Kết quả học tập của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
3.8.2. Mô tả thống kê kết quả điểm kiểm tra hai lớp
3.8.3. Kiểm định giả thuyết thống kê
3.9. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan