[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức giờ dạy đọc văn bản văn học trên cơ sở phản hồi của người đọc - học sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức giờ dạy đọc văn bản văn học trên cơ sở phản hồi của người đọc - học sinh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. DẠY ĐỌC VĂN BẢN TRÊN CƠ SỞ PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI ĐỌC – HỌC SINH
1.1. Mô hình dạy đọc văn bản văn học trên cơ sở phản hồi của người đọc – học sinh
1.2. Các giai đoạn của mô hình dạy đọc văn bản trên cơ sở phản hồi của người đọc – học sinh
1.3.Vai trò của giáo viên và học sinh trong mô hình dạy đọc văn bản trên cơ sở phản hồi của người đọc – học sinh
1.3.1. Vai trò của người đọc – giáo viên
1.3.2. Vai trò của người đọc – học sinh
1.4. Sử dụng câu hỏi để khơi gợi sự phản hồi của người đọc – học sinh về văn bản trong tiế n trì nh đọc hiểu.
1.4.1. Cơ sở lý luận của việc sử dụng câu hỏi để khơi gợi sự phản hồi của người đọc – HS
1.4.2. Các loại câu hỏi và chức năng của chúng trong mô hình dạy đọc văn bản trên cơ sở phản hồi của người đọc - học sinh
1.5. Các biện pháp sử dụng câu hỏi để khơi gợi sự phản hồi của người đọc – học sinh
1.5.1. Phản hồi bằng hình thức trả lời miệng
1.5.2. Phản hồi bằng hình thức viết
Chương 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHƠI GỢI SỰ PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI ĐỌC - HỌC SINH
2.1. Bài 1: VỘI VÀNG – Xuân Diệu
2.1.1. Kết quả cần đạt
2.1.2. Hệ thống câu hỏi và bài tập khơi gợi sự phản hồi của học sinh
2.2. Bài 2: TRÀNG GIANG – Huy Cận
2.2.1. Kết quả cần đạt
2.2.2. Hệ thống câu hỏi và bài tập khơi gợi sự phản hồi của học sinh
2.3. Bài 3: TÔI YÊU EM – Puskin
2.3.1. Kết quả cần đạt
2.3.2. Hệ thông câu hỏi và bài tập khơi gợi sự phản hồi của học sinh
2.4. Bài 4: NGƯỜI TRONG BAO – Sê – khốp
2.4.1. Kết quả cần đạt
2.4.2. Hệ thông câu hỏi và bài tập khơi gợi sự phản hồi của học sinh
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục tiêu thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Địa bàn, đối tượng và thời gian thực nghiệm
3.4. Phương pháp thực nghiệm
3.5. Dữ liệu thu thập được trong quá trình thực nghiệm
3.6. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm
3.7. Ưu nhược điểm của mô hình dạy đọc văn bản trên cơ sở phản hồi của người đọc – học sinh.
3.8. Bài học kinh nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC TÀI LIỆU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
[/tomtat]

Bài viết liên quan