[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phân hoá phần Phi kim Hóa học 10 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phân hoá phần Phi kim Hóa học 10 trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Trong nước
1.2. Dạy học phân hóa
1.2.1. Dạy học phân hóa
1.2.2. Cơ sở khoa học của dạy học phân hóa
1.2.3. Tư tưởng chủ đạo của DH theo quan điểm DHPH
1.2.4. Vai trò dạy học phân hóa trong dạy học hóa học ở trường THPT
1.2.5. Những yếu tố của dạy học phân hóa
1.2.6. Các yêu cầu để tổ chức cho dạy học phân hoá
1.3. Một số phương pháp dạy học theo DHPH
1.3.1. Dạy học theo góc
1.3.2. Dạy học theo hợp đồng
1.4. Bài tập phân hóa
1.4.1. Khái niệm bài tập hóa học và bài tập phân hoá
1.4.2. Sự phân loại bài tập phân hoá
1.4.3. Cơ sở sắp xếp bài tập phân hoá
1.5. Thực trạng dạy học môn Hóa học và sử dụng BTPH ở trường THPT
1.5.1. Mục đích điều tra
1.5.2. Nội dung – Phương pháp – Đối tượng – Địa bàn điều tra
1.5.3. Kết quả điều tra
CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN PHI KIM HOÁ HỌC LỚP 10 – THPT
2.1. Phân tích nội dung phần Phi kim Hoá học 10 – THPT
2.1.1.Chương “Nhóm Halogen”
2.1.2. Chương “Oxi – Lưu huỳnh”
2.2. Tuyển chọn, xây dựng hệ thống BTPH phần Phi kim Hóa học 10
2.2.1. Nguyên tắc xây dựng bài tập phân hoá
2.2.2. Quy trình xây dựng BTPH phần Phi kim Hóa học 10 - THPT
2.2.3. Cơ sở sắp xếp BTPH phần Phi kim Hóa học lớp 10 - THPT
2.3. Hệ thống BTPH phần Phi kim Hóa học 10 chương trình cơ bản THPT
2.3.1. Bài tập phân hóa theo mức độ nhận thức
2.3.2. Bài tập dạng mở và bài tập gắn với thực tiễn
2.4. Một số biện pháp sử dụng hệ thống bài tập phân hóa
2.4.1. Lập kế hoạch giảng dạy chi tiết cho tiết dạy
2.4.2. Đối xử cá biệt ngay trong những pha dạy học đồng loạt
2.4.3. Tổ chức những pha phân hóa ngay trên lớp
2.4.4. Phân hóa bài tập, nhiệm vụ cho HS
2.4.5. Số lượng bài ra cho HS yếu có thể nhiều hơn, có độ lặp cao hơn, độ phân bậc mịn hơn học sinh khá giỏi
2.4.6. GV có thể chia nhỏ vấn đề thành những bài tập nhỏ với HS có mức độ tư duy thấp
2.4.7. Sử dụng kết hợp với phương pháp dạy học hợp đồng
2.4.8. Phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi
2.4.9. Sử dụng bài tập theo dạng mở
2.4.10. Đánh giá kết quả theo nhiều cách khác nhau
2.5. Thiết kế giáo án dạy học sử dụng hệ thống BTHH phân hóa phần Phi kim Hóa học 10 – THPT
2.5.1. Giáo án bài Clo (phụ đề 3)
2.5.2. Giáo án bài Flo – brom – iot (phụ đề 3)
2.5.3. Giáo án bài hiđro clorua – axit clohiđric và muối clorua (tiết 1)
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Tiến trình thực nghiệm
3.4.1. Chuẩn bị trước khi thực nghiệm
3.4.2. Tiến hành thực nghiệm sư phạm
3.4.3. Xử lí số liệu thực nghiệm
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Kết quả bài kiểm tra số 1
3.5.2. Kết quả bài kiểm tra số 2
3.5.3. Kết quả bài kiểm tra số 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan