[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng sử dụng WebQuest trong dạy học Hóa học Hữu cơ lớp 11

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng sử dụng WebQuest trong dạy học Hóa học Hữu cơ lớp 11
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBQUEST TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC
1.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Giới thiệu về WebQuest
1.2.1. Ứng dụng của CNTT trong dạy học Hóa học
1.2.2. Khái niệm WebQuest
1.2.3. Lịch sử của WebQuest
1.2.4. Các đề tài nghiên cứu về WebQuest
1.2.5. Cấu trúc của một WebQuest
1.3. Ứng dụng của WebQuest
1.3.1. Các dạng WebQuest
1.3.2. Mục đích sử dụng WebQuest
1.3.3. Lợi ích sử dụng WebQuest
1.4. Xây dựng WebQuest
1.4.1. Chọn và giới thiệu chủ đề
1.4.2. Tìm nguồn tài liệu học tập
1.4.3. Xác định mục đích
1.4.4. Xác định nhiệm vụ
1.4.5. Thiết kế tiến trình
1.4.6. Trình bày trang Web
1.4.7. Thực hiện WebQuest
1.4.8. Đánh giá, sửa chữa
1.5. Thực trạng sử dụng phương pháp WebQuest trong dạy học
1.5.1. Mục tiêu điều tra
1.5.2. Đối tượng điều tra
1.5.3. Kết quả điều tra
Tiểu kết chương 1
Chương 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBQUEST VÀO DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11
2.1. Phân tích chương trình phần Hóa học hữu cơ lớp 11
2.1.1. Cấu trúc nội dung phần Hóa học Hữu cơ lớp 11
2.1.2. Chuẩn kiến thức kĩ năng phần Hóa học Hữu cơ lớp 11
2.2. Một số nguyên tắc lựa chọn chủ đề và bài học vận dụng phương pháp WebQuest
2.3. Các bước thiết kế WebQuest phần Hóa học Hữu cơ lớp 11
2.3.1. Xác định cấu trúc bài giảng
2.3.2. Đăng kí trang WebQuest trên Google sites
2.3.3. Nhập nội dung bài giảng, chèn hình ảnh đồ họa,các đoạn phim thí nghiệm
2.3.4. Xây dựng các hoạt động nhận thức cho học sinh
2.3.5. Khả năng liên kết
2.3.6. Kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh
2.3.7. Hoàn thiện bài giảng
2.3.8. Kiểm tra lại WebQuest
2.4. Một số WebQuest thực nghiệm
2.4.1. WebQuest bài 32 : ANKIN
2.4.2. WebQuest bài 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM KHÁC (tiết 3)
2.4.3. WebQuest bài 40: ANCOL (tiết 1)
2.4.4. WebQuest bài 41: PHENOL
2.4.5. WebQuest bài 45: AXIT CACBOXYLIC
2.5. Một số giáo án thực nghiệm
2.5.1. Giáo án bài 32: ANKIN
2.5.2. Giáo án bài 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM KHÁC (tiết 3)
2.5.3. Giáo án bài 40: ANCOL (tiết 1)
2.5.4. Giáo án bài 41: PHENOL
2.5.5. Giáo án bài 45: AXIT CACBOXYLIC (tiết 2)
2.6. Một số điều cần lưu ý nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng WebQuest trong dạy học phần Hóa học Hữu cơ lớp 11
Tiểu kết chương 2
Chương 3.THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.5. Phương pháp xử lí kết quả thực nghiệm
3.5.1. Phương pháp định lượng
3.5.2. Phương pháp định tính
3.6. Kết quả thực nghiệm
3.6.1. Kết quả định lượng
3.6.2. Kết quả định tính
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan