[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng website hỗ trợ học sinh tự ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá kiến thức trong chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10 ban cơ bản thông qua các ứng dụng kĩ thuật Vật lí

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng website hỗ trợ học sinh tự ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá kiến thức trong chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10 ban cơ bản thông qua các ứng dụng kĩ thuật Vật lí
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP, CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG
1.1. Cơ sở lý luận của hoạt động ôn tập, củng cố
1.1.1. Ôn tập, củng cố và mục đích của ôn tập, củng cố
1.1.2. Vai trò và vị trí của ôn tập, củng cố trong quá trình nhận thức
1.1.3. Nội dung cần ôn tập, củng cố trong dạy học Vật lí
1.1.4. Các hình thức ôn tập, củng cố chủ yếu
1.1.5. Phương tiện hỗ trợ ôn tập, củng cố.
1.1.6. Mối quan hệ giữa ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá
Cơ sở thực tiễn của hoạt động ôn tập, củng cố
1.2.1.2.1. Thực tiễn của hoạt động ôn tập, củng cố thông qua kinh nghiệm
1.2.2. Thực tiễn của hoạt động ôn tập, củng cố qua điều tra
1.3. Ôn tập, củng cố thông qua ứng dụng kĩ thuật Vật lí
1.3.1. Khái niệm ứng dụng kĩ thuật Vật lí
1.3.1. Các con đường dạy học ứng dụng kĩ thuật Vật lí
1.3.2. Vai trò của việc ôn tập kiến thức thông qua ứng dụng kĩ thuật Vật lí
1.3.3. Các phương pháp tổ chức ôn tập kiến thức thông qua ứng dụng kĩ thuật Vật lí
1.4. Website và website dạy học hỗ trợ học sinh ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá thông qua ứng dụng kĩ thuật Vật lí
1.4.1. Website
1.4.2. Website dạy học hỗ trợ học sinh ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá thông qua ứng dụng kĩ thuật Vật lí
Chương 2 XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ ÔN TẬP, CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” - VẬT LÍ 10 BAN CƠ BẢN
2.1. Đặc điểm cấu trúc nội dung
2.1.1. Đặc điểm nội dung
2.1.2. Sơ đồ cấu trúc nội dung kiến thức và logic hình thành kiến thức
2.2. Chuẩn kiến thức, kỹ năng
2.3. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng học tập
2.4. Xây dựng website hỗ trợ học sinh tự ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá kiến thức trong chương “Các định luật bảo toàn” - Vật lí 10 ban cơ bản
2.4.1. Thiết kế website
2.4.2. Xây dựng website bằng wordpress
2.4.3. Xây dựng các module chính
Chương 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích và nhiệm vụ
3.2. Đối tượng và nội dung
3.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
3.4. Thuận lợi, khó khăn và cách khắc phục
3.5. Phân tích, đánh giá và xử lí kết quả
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan