[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Jack London ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Jack London ở Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN DẪN NHẬP
CHƯƠNG 1: NHỮNG TIÊN ĐỀ LỊCH SỬ - XÃ HỘI - TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA CỦA VIỆC TIẾP NHẬN VĂN HỌC MỸ VÀ JACK LONDON Ở VIỆT NAM
1.1. Những tiền đề lịch sử - xã hội - tư tưởng - văn hóa của việc tiếp nhận văn học Mỹ và Jack London ở Việt Nam
1.1.1. Bối cảnh xã hội - lịch sử của việc tiếp nhận văn học Mỹ nói chung và Jack London nói riêng
1.1.2. Vài nét về giao lưu văn hóa - văn học ở Việt Nam:
1.1.3. Vài nét về lý luận tiếp nhận văn học:
1.2. Tình hình tiếp nhận văn học Mỹ và Jack London ở Việt Nam
1.2.1. Vài nét về truyền thống, hiện thực nước Mỹ và văn học Mỹ
1.2.2. Tình hình tiếp nhận văn học Mỹ và Jack London ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ GIỚI THIỆU VÀ NGHIÊN CỨU JACK LONDON Ở VIỆT NAM
2.1. Quá trình giới thiệu và nghiên cứu Jack London
2.1.1. Thống kê các bài giởi thiệu và nghiên cứu Jack London:
2.1.2. Nguyên nhân phát triển của quá trình nghiên cứu và giới thiệu Jack London ở Việt Nam
2.2. Nhận xét về nội dung nghiên cứu và giời thiệu Jack London:
2.2.1. Những ý kiến nhận định giống nhau
2.2.2. Những ý kiến nhận định khác nhau
2.3. Một số suy nghĩ và đê xuất về vấn đề giđi thiệu và nghiên cứu Jack London:
2.3.1. Một số suy nghĩ về vấn đề giới thiệu và nghiên cứu Jack London:
2.3.2. Một số đề xuất về nhu cầu tiếp nhận Jack London:
CHƯƠNG 3: VẤN ĐỀ DỊCH TÁC PHẨM JACK LONDON
3.1. Dịch văn học ở Việt Nam
3.1.1. Quan niệm về nghệ thuật dịch
3.1.2. Quan niệm về một bản dịch hay
3.2. Dịch tác phẩm Jack London ở Việt Nam
3.2.1. Thống kê các tác phẩm đã dịch
3.2.2. Nhận xét về quá trình dịch tác phẩm Jack London ở Việt Nam
3.2.3. Về các bản dịch:
3.2.3.1. Nhận xét chung:
3.2.3.2. Một số ví dụ về độ lệch giữa nguyên tác và bản dịch
3.2.3.3. Một số ví dụ về " đạt" và " nhã " trong các bản dịch:
3.2.3.4. Về đoạn văn dịch "Con Chó Bấc" trong chương trình văn lớp bảy
3.2.4. Ý nghĩa của vấn đề dịch và giới thiệu tác phẩm Jack London
3.2.5. Một số đề xuất về việc dịch tác phẩm Jack London
CHƯƠNG 4: JACK LONDON TRONG NHÀ TRƯỜNG
4.1. Jack London trong chương trình giảng dạy:
4.1.1. Jack London trong chương trình bậc Đại học và Cao đẳng:
4.1.2. Jack London trong chương trình phổ thông:
4.2. Jack London trong nội dung giảng dạy và học tập
4.2.1. Ở bậc Đại học và Cao đẳng
4.2.1.1. Nội dung giới thiệu Jack London
4.2.1.2. Điều tra thực tế:
4.2.2. Ở Trường trung học cơ sở
4.2.2.1. Nội dung giảng dạy và học tập:
4.2.2.2. Điều tra thực tế:
4.3. Nhận xét chung về vấn đề giảng dạy và học tập Jack London trong nhà trường
4.4. Một số đề xuất về vấn đề giảng dạy Jack London trong nhà trường
PHẦN KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan