[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Các quy định của pháp luật về tranh chấp đất đai.
2.2. Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai trên phạm vi cả nước và trong tỉnh Lạng Sơn
2.2.1. Tình hình giải quyết tranh chấp về đất đai ở nước ta
2.2.2. Tình hình giải quyết tranh chấp về đất đai ở tỉnh Lạng Sơn
2.2.3. Tình hình giải quyết tranh chấp về đất đai của huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành.
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
3.3.2. Khái quát về tình hình sử dụng và quản lý đất đai của huyện Cao Lộc
3.3.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2011-2014
3.3.4. Đề suất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường.
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội
4.2. Sơ lược về cơ quan quản lý đất đai của huyện Cao Lộc
4.2.1. Cơ cấu tổ chức
4.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng TN-MT
4.3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai và hiện trạng sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc
4.4. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2011-2014
4.4.1. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư
4.4.2. Đánh giá tình hình tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2011-2014
4.4.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2011-2014
4.5. Một số trường hợp điển hình về công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc
4.5.1. Trường hợp 1
4.5.2. Trường hợp 2
4.6. Đề suất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan