[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu thống kê ngành KHCN, chế độ báo cáo tống kê, bảng phân loại mục tiêu kinh tế xã hội của hoạt động nghiên cứu KHCN, lĩnh vực nghiên cứu KHCN

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu thống kê ngành KHCN, chế độ báo cáo tống kê, bảng phân loại mục tiêu kinh tế xã hội của hoạt động nghiên cứu KHCN, lĩnh vực nghiên cứu KHCN
Down tại đây
MỤC LỤC
PHẦN I: GIỚI THIỆU NHIỆM VỤ
PHẦN II: KẾT QUAT THỰC THI NHIỆM VỤ
I. XÂY DỰNG CÁC BẢNG PHÂN LOẠI THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1.1. Sự cần thiết xây dựng các bảng phân loại thống kế KH&CN.
1.2. Xây dựng các bảng phân loại thống kế KH&CN.
1.3. Kết luận.
II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
2.1. Sự cần thiết xây dựng Hệ thống chi tiêu thống kê ngành KH&CN.
2.2. Yêu cầu đối với Hệ thống chi tiêu thống kê ngành KH&CN.
2.3. Quá trình soạn thảo Hệ thống chi tiêu thống kê ngành KH&CN.
2.4. Nội dung cơ bản của Hệ thống chi tiêu thống kê ngành KH&CN được đề xuất.
2.5. Dự thảo Quyết định của Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Hệ thống chi tiêu thống kê ngành KH&CN.
2.6. Kết luận.
III. XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
3.1. Những vấn đề chung về chế độ báo cáo thống kê.
3.2. Sự cần thiết ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN.
3.3. Yêu cầu đối với Chế độ báo cáo thống kê về KH&CN.
3.4. Nội dung Chế độ báo cáo.
3.5. Dự thảo Biểu mẫu và Quyết định ban hành biểu mẫu.
IV. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
4.1. Những vấn đề cơ bản về chương trình điều tra.
4.2. Sự cần thiết xây dựng chương trình điều tra thống kê KH&CN.
4.3. Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê KH&CN và Chương trình điều tra thống kê KH&CN.
V. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan