[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại Xã Minh Long huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng đến tháng 6 năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại Xã Minh Long huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng đến tháng 6 năm 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận về nông thôn mới
2.1.1 Vị trí, vai trò của nông thôn mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước
2.1.2 Căn cứ pháp lý lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã
2.2.3. Tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2.2.4. Tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Hạ Lang
PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã có liên quan đến phát triển nông thôn mới
3.2.2. Đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
3.2.2.1. Nhóm tiêu chí về quy hoạch
3.2.2.2. Nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội
3.2.2.3. Nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất
3.2.2.4. Nhóm tiêu chí văn hóa – xã hội – môi trường
3.2.2.5 Nhóm tiêu chí về hệ thống chính trị
3.3 Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu
3.3.2. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu
3.3.3. Phương pháp so sánh
3.3.4. Phương pháp bản đồ
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Minh Long
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Đất đai và địa hình
4.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thời tiết
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.2.1. Tài nguyên đất
4.1.2.2. Tài nguyên nước
4.1.2.3. Tài nguyên rừng
4.1.2.4. Tài nguyên nhân văn
4.1.2.5. Thực trạng môi trường
4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3.1. Khái quát về thực trạng phát triển kinh tế
4.1.3.2. thực trạng phát triển kinh tế
4.1.3.3. Dân số, lao động, việc làm, thu nhập
4.1.3.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng xã hội
4.1.3.5. Thực trạng văn hóa – xã hội
4.1.3.6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường
4.1.4. Đánh giá tổng hợp hiện trạng
4.1.4.1. Thuận lợi
4.1.4.2. Khó khăn
4.2. Đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Minh Long
4.2.1. Nhóm tiêu chí 1: Quy hoạch
4.2.2. Nhóm tiêu chí 2: Hạ tầng kinh tế - xã hội
4.2.3. Nhóm tiêu chí 3: Kinh tế và tổ chức sản xuất
4.2.4. Nhóm tiêu chí 4: Văn hóa – Xã hội – Môi trường
4.2.5. Nhóm tiêu chí 5: Hệ thống chính trị
4.2.6. Nhận xét
4.3. Giải pháp thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan