[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại xã Yên Định huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010 – 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại xã Yên Định huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010 – 2013
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đất đai – tư liệu sản xuất đặc biệt:
2.1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất và phát triển kinh tế xã hội
2.1.3. Khái niệm các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2.1.4. Tầm quan trọng của việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2.1.5. Cơ sở pháp lý của việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2.2. Tình hình nghiên cứu và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong nước và trên thế giới
2.2.1. Tình hình nghiên cứu và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong nước
2.2.3. Tình hình triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Định
2.2.4. Căn cứ pháp lý của việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Yên Định - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Yên Định - huyện Bắc Mê – tỉnh Hà Giang
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất của xã Yên Định – huyện Bắc Mê – tỉnh Hà Giang
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai
4.3. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại xã Yên Định – huyện Bắc Mê – tỉnh Hà Giang
4.3.1. Phương án quy hoạch sử dụng đất
4.3.2. Đánh giá kế hoạch sử dụng đất đến năm 2013.
4.3.3. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2013
4.4. Những tồn tại chủ yếu trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2013, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan