[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tái định cư Cầu Giang Đông Xã Vạn Hòa thành phố Lào Cai

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tái định cư Cầu Giang Đông Xã Vạn Hòa thành phố Lào Cai
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái quát về bồi thường giải phóng mặt bằng.
2.1.1. Các khái niệm liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng.
2.1.2. Vai trò của công tác bồi thường GPMB.
2.1.3. Đặc điểm của quá trình bồi thường và giải phóng mặt bằng.
2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới GPMB.
2.1.5. Trình tự lập hồ sơ phương án bồi thường GPMB.
2.1.6. Căn cứ pháp lý của công tác giải phóng mặt bằng.
2.2. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên thế giới và Việt Nam.
2.2.1. Công tác bồi thường gpmb trên thế giới.
2.2.2. Công tác giải phóng mặt bằng ở Việt Nam.
2.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
2.4. Công tác giải phóng mặt bằng ở Lào Cai.
2.5. Quy trình tiến hành bồi thường GPMB dự án tái định cư cầu Giang Đông – xã Vạn Hòa – TP Lào Cai.
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
3.2. Địa diểm thời gian nghiên cứu.
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất của dự án tái định cư cầu Giang Đông – xã Vạn Hòa – TP Lào Cai.
3.3.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và kết quả thực hiện công tác này.
3.3.3. Đánh giá về chính sách hỗ trợ và nguồn kinh phí để thực hiện dự án tái định cư cầu Giang Đông – xã Vạn Hòa – TP Lào Cai.
3.3.4. Đánh giá nhận thức của người dân và cán bộ đến công tác giải phóng mặt bằng.
3.3.5. Một số thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp của công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án tái định cư cầu Giang Đông – xã Vạn Hòa – TP Lào Cai.
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp.
3.4.2. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp.
3.4.3. Phương pháp thống kê.
3.4.4. Phương pháp so sánh.
3.4.5. Phương pháp số liệu.
3.4.6. Phương pháp chuyên gia.
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội của xã Vạn Hòa.
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên.
4.1.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội.
4.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội đến công tác BT& GPMB.
4.1.4. Tình hình quản lý sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến công tác GPMB.
4.2. Đánh giá kết quả bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án tái định cư cầu Giang Đông – xã Vạn Hòa – TP Lào Cai.
4.2.1. Tổng quan về khu vực giải phóng mặt bằng.
4.2.2. Đánh giá kết quả thống kê về đất, cây cối, hoa màu, tài sản đã được bồi thường trong dự án tái định cư cầu Giang Đông – xã Vạn Hòa – TP Lào Cai.
4.3. Đánh giá ý kiến của người dân và cán bộ đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án tái định cư cầu Giang Đông – xã Vạn Hòa – TP Lào Cai.
4.3.1. Kết quả điều tra ý kiến của hộ gia đình, cá nhân.
4.3.2. Kết quả điều tra ý kiến của cán bộ tnmt về những khó khăn và thuận lợi khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tái định cư cầu Giang Đông – xã Vạn Hòa – TP Lào Cai.
4.4. Một số thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp của công tác bồi thường và giải phóng mặt dự án tái định cư cầu Giang Đông – xã Vạn Hòa – TP Lào Cai.
4.4.1. Thuận lợi.
4.4.2. Khó khăn.
4.4.3. Đề xuất một số giải pháp của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan