[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sản xuất của đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn nái xã Tân Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sản xuất của đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn nái xã Tân Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm một số giống lợn nái ngoại
2.1.2. Một số chỉ tiêu về sinh lý sinh dục của lợn nái
2.1.3. Một số chỉ tiêu về khả năng sinh sản của lợn nái ngoại
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp theo dõi gián tiếp
3.4.2. Phương pháp theo dõi trực tiếp
3.4.3. Quy trình chăn muôi lợn nái sinh sản
3.4.4. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái ngoại CP 40
4.2. Khả năng sinh sản của lợn nái ngoại CP 40
4.2.1. Khả năng sinh sản của lợn nái kiểm định
4.2.2. Khả năng sinh sản của lợn nái cơ bản
4.3. Khả năng sản xuất của lợn nái ngoại CP 40
4.4. Hiệu quả kinh tế của một lợn nái cơ bản/năm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan