[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả bổ sung thức ăn CP950 và CP951 cho lợn con giai đoạn từ 7 đến 21 ngày tuổi tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả bổ sung thức ăn CP950 và CP951 cho lợn con giai đoạn từ 7 đến 21 ngày tuổi tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm về sinh trưởng và phát dục của lợn
2.1.2. Một số đặc điểm của lợn con liên quan đến sự sinh trưởng
2.1.2.1. Đặc điểm sinh trưởng phát dục
2.1.2.2. Đặc điểm phát triển của cơ quan tiêu hóa
2.1.2.3. Đặc điểm về cơ năng điều tiết nhiệt
2.1.2.4. Đặc điểm về khả năng miễn dịch của lợn con
2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát dục của lợn
2.1.4.1. Yếu tố bên trong
2.1.4.2. Yếu tố ngoại cảnh
2.1.5. Một số biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng lợn con theo mẹ
2.1.6. Vài nét về thức ăn CP950, CP951 và CP550F
2.1.6.1. Nguồn gốc
2.1.6.2. Thành phần dinh dưỡng
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT
4.1.1. Nội dung, phương pháp và kết quả phục vụ sản xuất
4.1.1.1. Nội dung phục vụ sản xuất
4.1.1.2. Phương pháp tiến hành
4.1.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống
4.2.2. Khả năng sinh trưởng của lợn con giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi
4.2.2.1. Sinh trưởng tích lũy
4.2.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối
4.2.2.3. Sinh trưởng tương đối
4.2.3. Khả năng chuyển hóa thức ăn
4.2.3.1. Khả năng thu nhận thức ăn
4.2.3.2. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng
4.2.4. Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan