[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khung pháp lý về giá đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khung pháp lý về giá đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2014
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái niệm về giá đất
2.1.1. Khái niệm về giá đất
2.1.2. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất và đất ở
2.1.2.1. Lãi suất ngân hàng
2.1.2.2. Quan hệ cung cầu:
2.1.3. Cơ sở pháp lý xác định giá đất
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.2.1. Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất
2.2.1.1. Yếu tố vị trí
2.2.1.2. Yếu tố hình thể, hình dáng kích thước, diện tích
2.2.1.3. Yếu tố cơ sở hạ tầng của thửa đất
2.2.1.4. Các yếu tố môi trường xung quanh
2.2.2. Yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến giá trị đất
2.2.2.1. Yếu tố kinh tế
2.2.2.2. Yếu tố xã hội
2.2.3. Yếu tố pháp lý ảnh hưởng đến giá đất
2.2.3.1. Tình trạng pháp lý
2.2.3.2. Nhân tố hành chính
2.2.4. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất
2.2.4.1. Yếu tố tâm lý
2.2.4.2. Mục đích sử dụng
2.2.4.3. Yếu tố môi giới
2.2.5. Các loại hình giá đất
2.2.5.1. Giá cả, giá trị thị trường
2.2.5.2. Giá trị sử dụng
2.2.5.3. Giá trị trao đổi
2.2.5.4. Giá trị bảo hiểm
2.2.5.5. Giá trị thế chấp
2.2.5.6. Giá cho thuê
2.3. Công tác quản lý giá đất của một nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
2.3.1. Công tác quản lý giá đất tại Trung Quốc
2.3.2. Công tác quản lý giá đất tại Úc
2.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
2.4. Công tác quản lý giá đất tại Việt Nam
2.5. Công tác quản lý giá đất ở tại Thành phố Thái Nguyên
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Sơ lược tình hình cơ bản của thành phố Thái Nguyên
3.3.3.1. Điều kiện tự nhiên
3.3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
3.3.2. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và khung pháp lý về giá đất của Thành Phố Thái Nguyên
3.3.3. Đánh giá khung pháp lý về giá đất của TP Thái Nguyên Từ giai đoạn 2010 - 2014
3.3.4. Thực trạng giá đất ở tại địa bàn thành phố Thái nguyên
3.3.4.1. Giá đất ở quy định trên địa bàn thành phố Thái nguyên
3.3.4.2. Thực trạng giá đất ở của thành phố Thái nguyên
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp
3.4. Phương pháp nghiên cứu, thực hiện
3.4.1. Nghiên cứu các văn bản luật và các văn bản dưới luật về quy định giá đất
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.3. Phương pháp điều tra phỏng vấn
3.4.4. Phương pháp xử lí số liệu
3.4.5. Phương pháp tổng hợp, phân tích và đối chiếu với các văn bản pháp quy của nhà nước
3.4.6. Phương pháp bản đồ
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của TP Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lí
4.1.1.2. Địa hình
4.1.1.3. Khí hậu thời tiết
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.1.5. Thực trạng tài nguyên thiên nhiên
4.1.2. Điều kiện Kinh tế - xã hội tác động tới công tác quản lý giá đất và giá ở tại TPTN, Tỉnh Thái nguyên
4.1.2.1. Kết quả đạt được
4.1.2.2. Thực trạng và xu thế phát triển đô thị
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quản lý sử dụng đất tác động tới công tác quản lý giá đất và giá đất ở tại thàh phố Thái Nguyên
4.1.3.1. Thuận lợi
4.1.3.2. Khó khăn
4.2. Vai trò của khung pháp lý về giá đất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên
4.2.1. Tình hình chung về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
4.2.2. Tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố thái Nguyên
4.2.3. Thực trạng khung giá đất tại địa bàn Thành phố Thái nguyên năm 2014
4.2.3.1. Căn cứ xác định khung giá đất tại địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2014
4.2.3.2. Nguyên tắc phân vùng đất, xác đinh vị trí đất
4.2.3.2. Thực trạng giá đất ở của thành phố Thái Nguyên
4.2.4. Đánh giá ảnh hưởng của khung pháp lý giá đất đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TPTN
4.2.4.1. Ảnh hưởng tích cực
4.2.4.2. Ảnh hưởng tiêu cực, hạn chế
4.2.5. Đánh giá quá trình xây dựng và công bố giá đất:
4.2.6. Đánh giá ảnh hưởng của công tác quy hoạch về đất đai đến giá đất
4.3. Những nguyên tắc và quy định mới thay đổi về khung pháp lý về giá đất của luật đất đai 2003 so với luật đất đai 2013
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên thị trường BĐS tại địa bàn thành phố Thái Nguyên
4.4.1. Yếu tố vị trí
4.4.2. Yếu tố hình thể, diện tích của thửa đất
4.4.3. Yếu tố cơ sở hạ tầng của thửa đất
4.4.4. Yếu tố khác
4.4.4.1. Yếu tố tâm lý
4.4.4.2. Yếu tố pháp lý
4.4.4.3. Yếu tố môi trường xung quanh
4.5. Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại Thành phố Thái Nguyên qua phiếu điều tra
4.6. Đánh giá mức độ tương thích giữa khung giá đất do nhà nước quy định hàng năm với giá đất trên thị trường BĐS tại một số khu vực
4.7. Đề xuất một số giải pháp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan