[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng của giống gà CP707 nuôi tại xã Phùng Châu huyện Chương Mỹ Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá khả năng sinh trưởng của giống gà CP707 nuôi tại xã Phùng Châu huyện Chương Mỹ Hà Nội
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh lý tiêu hoá của gia cầm
2.1.2. Đặc điểm sinh trưởng và những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của gia cầm
2.1.3. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền của các tính trạng ở gia cầm
2.1.4. Ưu thế lai – Bản chất di truyền của ưu thế lai
2.1.5. Khả năng sử dụng và chuyển hóa thức ăn
2.1.6. Đặc điểm, nguồn gốc gà thí nghiệm
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
Phần 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUậN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung, phương pháp và kết quả phục vụ sản xuất
4.1.2. Kết luận về công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả nuôi sống của gà thí nghiệm
4.2.2. Kết quả về sinh trưởng của gà thí nghiệm
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan